ข้อสอบกลางภาค วิชาแอดมิน

ข้อสอบกลางภาค วิชาแอดมิน เปิดให้นักศึกษาเริ่มสอบตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นข้อสอบปรนัยและอัตนัย

สามารถดูข้อสอบฉบับใช้จริงได้ที่ Google form


ข้อสอบวิชา Content Admin

ข้อสอบมีทั้งหมด 36 ข้อ คะแนนรวม 40 คะแนน

ปรนัย 34 ข้อ
– พื้นฐานการงาน 12 ข้อ
– สภาวธรรม 12 ข้อ
– ตรวจสอบความถูกต้อง 10 ข้อ
อัตนัย 2 ข้อ

ให้เวลาทำข้อสอบไม่เกิน 1 ชั่วโมง

. . . . . . . . . . . . . . . .

ก.หมวดปรนัย (34) ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

12 ข้อ หมวดการงาน

1). url สำหรับ login เข้าไปทำงานแอดมิน

ก. lib.vijjaram.ac.th/

ข. lib.vijjaram.ac.th/wp-admin/

ค. lib.vijjaram.ac.th/log-in

ง. lib.vijjaram.ac.th/wp-log-in

2). อัตราส่วนภาพประกอบบทความที่เหมาะสมกับการนำ post ไป share ใน facebook (width : height)

ก.4:5

ข.16:9

ค.2:1

ง.6:4

3). ขนาดภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานเว็บไซต์ที่สุด

ก. 300×150 pixels

ข. 1500×800 pixels

ค.650×325 pixels

ง.1000×650 pixels

4). ไม่ควรใช้สีใด ในการทำภาพอาหาร

ก. สีเหลือง

ข. สีแดง

ค.สีเขียว

ง.สีม่วง

5). การตั้งชื่อภาพข้อใด เหมาะสมกับการใช้งานเว็บไซต์ที่สุด

ก. IMG002147.jpg

ข. ข้าว-ผัด-มัง-ส-วิ-รัติ.jpg

ค.บททบทวนธรรม-18.jpg

ง.บททบทวนธรรม-ต้องกล้าในการทำดี-.jpg

6). หลักในการทำภาพประกอบเว็บไซต์

ก. เลือกภาพที่สื่อสารได้ชัดเจน

ข.ใช้จำนวนไฟล์ภาพน้อยและลดความซ้ำซ้อน

ค.ขนาดของภาพเล็ก ใช้ภาพคุณภาพปานกลาง

ง. ถูกทุกข้อ

7). สัญลักษณ์ ของเครื่องมือสำหรับทำตัวหนา

ก.S

ข.T

ค.B

ง.O

8). เมนูอาหาร ผัดมะเขือยาวมังสวิรัติ ควรใส่ tag ใดบ้าง

ก. ผัดมะเขือยาวมังสวิรัติ

ข.ผัดมะเขือยาว, มังสวิรัติ

ค.ผัด, มะเขือยาว, มังสวิรัติ

ง.ผัดมะเขือยาวมังสวิรัติ, ผัด, มะเขือยาว, มังสวิรัติ

9). การจัด Heading คำสั่งใด จะทำให้ตัวอักษรมีขนาดใหญ่ที่สุด

ก. Heading1

ข. Heading4

ค. HeadingMAX

ง. HeadingBiggest

10). เมื่อทำงานยังไม่เสร็จ แต่ต้องการบันทึก ต้องกดปุ่มใด

ก. save as

ข. save draft

ค. save later

ง. save post

11). เมื่อแอดมินฝึกหัดทำงานเสร็จแล้ว ต้องการส่งเพื่อตรวจ  ต้องกดปุ่มใด

ก. finish

ข.send

ค. submit for review

ง. submit for preview

12). การแนะนำให้ใส่ permalink(slug) ภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์อะไร

ก.ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ

ข.ทำให้ web address สั้น

ค.เพิ่มความเร็วของเว็บไซต์

ง.ถูกทุกข้อ

12 ข้อ หมวดสภาวธรรม

13). เป้าหมายในการเรียนรู้ในวิชานี้คือ

ก.พัฒนาทักษะในวิชานี้

ข.ขัดเกลากิเลส

ค. เผยแพร่ธรรมะ

ง. ถูกทุกข้อ

14). เราควรให้น้ำหนักกับสิ่งใดในการทำงาน เป็นอันดับแรก

ก.ผู้คนได้ประโยชน์จากการเผยแพร่ผลงาน

ข.การเสียสละ ทำงานหนัก บำเพ็ญคุณงามความดี

ค.มุ่งทำลายความอยากและความยึดมั่นถือมั่น

ง.รักษาน้ำใจเพื่อน ไม่ขัดกันให้ขุ่นใจ

15). เมื่อทำงานแล้วเกิดกิเลสเข้า (ผีเข้า) แสดงอภินิหารในหมู่แล้วมารู้สึกตัวทีหลัง ควรทำอย่างไร

ก. ปล่อยวาง ผ่านแล้ว ผ่านเลย

ข. ทำเต็มที่แล้ว ไม่มีอะไรคาใจ ไม่ต้องทำอะไร

ค. สำนึกผิด หรือสารภาพผิด

ง. ทำเนียน ๆ ไป เดี๋ยวเพื่อนก็ลืม

16). ผู้ที่มาทำงานด้วยกัน ถูกเลือกมาด้วยเหตุใด ที่ถูกต้องที่สุด

ก.คุรุเลือกกลุ่มให้

ข.เพื่อนเลือกหรือชวนมา

ค.เป็นเพราะความบังเอิญ

ง.วิบากกรรมที่เคยทำดีทำชั่วสังเคราะห์กันมา

17). คนมีศีล จะรู้ได้อย่างไร

ก.เขาบอกว่ามีศีล

ข.อยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันกับเขา

ค.ครูบาอาจารย์บอกว่าเขาเป็นคนมีศีล

ง.หมู่กลุ่มยืนยันว่าเขาเป็นคนมีศีล

18). เมื่อตั้งใจทำงานมาส่ง ใช้เวลาทำหลายชั่วโมง แก้แล้วแก้อีก มั่นใจนำเสนอมาก แต่กลับถูกติ ควรคิดอย่างไร

ก. เขานี่ช่างไม่รู้ถึงความลำบากของเราเสียเลย

ข.เขาไม่เคยทำอย่างเรา เขาไม่มีวันรู้หรอก

ค.เขาจะเอาอะไรของเขามากมาย แค่นี้ก็ดีมากแล้ว

ง.เขาเอาภาระ ตั้งใจช่วยให้เราพัฒนา

19). เมื่อกระทบความเห็นต่าง ควรทำใจอย่างไร เป็นอันดับแรก

ก. ปล่อยวาง เพราะเขาไม่มีปัญญาเข้าใจเราหรอก

ข.รับฟังแล้วปล่อยผ่าน ไม่ผูกพัน

ค.รับฟังความเห็น และตรวจใจตน

ง.รับฟัง และคิดหาวิธีเพื่อให้เห็นไปในทางเดียวกัน

20). เมื่อมีความคิดเห็นต่างในการทำงานกลุ่ม ควรตัดสินใจหาทางออกในการประชุมนั้น ๆ อย่างไร เป็นอันดับแรก

ก. พยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องจนกว่าเพื่อนร่วมงานจะยอมรับ

ข.ใช้มติหมู่ เพื่อรับฟังเสียงส่วนใหญ่

ค.วางใจ ให้คนอื่นตัดสินใจกันไป การงานเป็นเรื่องทางโลก

ง.ถูกทุกข้อ

21). มติหมู่มีไว้เพื่ออะไร

ก.หาข้อสรุปในประเด็นนั้น ๆ

ข.สร้างความเจริญในหมู่กลุ่ม

ค.เป็นเครื่องมือที่ใช้ฝึกลดตัวตน ลดอำนาจ

ง.ถูกทุกข้อ

22). ผู้ที่ทำงานแล้วมีความผาสุกที่สุดคือ

ก.สร้างผลงานได้สมบูรณ์ถูกต้อง เป็นประโยชน์

ข.มีผู้คนยอมรับในฝีมือ พูดจามีน้ำหนัก

ค.โดนติ ก็ไม่เพ่งโทษถือสาใคร

ง.ทำงานบกพร่องก็มีมิตรดีคอยเป็นกำลังใจ

23). ควรจะใช้หลักธรรมข้อใด ในการทำงานร่วมกับหมู่กลุ่ม

ก.อปริหานิยธรรม 7

ข.พุทธพจน์ 7

ค.สาราณียธรรม 6

ง.ถูกทุกข้อ

24). ข้อใดตรงกับประโยคที่ว่า “คิดดี พูดดี ทำดี เสนอดี สลายอัตตา สามัคคี นี้ผาสุก” ที่สุด

ก.มั่นใจในตนเอง กล้านำเสนอหมู่กลุ่ม สิ่งที่เสนอเป็นสิ่งดี พร้อมรับฟังความเห็นอื่น

ข.รวมกลุ่มกันพูดคุยแก้ปัญหากิเลสคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนั้น

ค.ทำในสิ่งที่ตนเองเห็นว่าถูกแล้วเป็นสิ่งดีและทำต่อไป แม้จะมีคนไม่เห็นด้วยบ้าง

ง.มีความคิดว่าสิ่งนั้นดี แต่ไม่เสนอหมู่ เอาตามที่หมู่ส่วนใหญ่เห็นว่าดี ก็เอาตามนั้น

หมวดตรวจสอบความถูกต้อง 10 ข้อ (ก. ถูกต้อง , ข. ผิด)

1. Permalink (slug) จะตั้งจาก title ซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยจะทำให้ urlมีความยาวมาก ๆ แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษจะลดความยาวของลิงก์นั้นให้สั้นกระชับได้

2. Meta description มีความสำคัญมากเช่นเดียวกับ title เพราะจะไปโผล่ใน search engine การสรุปจะมีความยาวประมาณ 1 – 1.2 บรรทัด หน้ากระดาษ A4

3. การทำงานเป็นกลุ่ม คือ การรวมคนที่มีความสามารถหลากหลายร่วมกันทำดี การหาจุดที่ตนเองบำเพ็ญให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ความสามารถได้สูงสุด พัฒนาตนเองได้มากที่สุด ขัดเกลากิเลสได้มากที่สุด

4. ผู้รับใช้ คือ ผู้คอยดูแลสมาชิกในทีม นัดประชุม นำปัญหามาช่วยกันแก้ นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยที่ไม่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้

5. เป้าหมายหลักของการทำงาน คือ หลุดพ้นจากกิเลส เป้าหมายรอง คือ ได้ทำประโยชน์มากขึ้น สานพลังกับหมู่มิตรดีมากขึ้น สร้างกลุ่มทำงานที่จะมีศักยภาพในการทำงานที่มากกว่าทำคนเดียว

6. การแก้ไขปัญหาในการทำงานเป็นกลุ่มควรมุ่งล้างกิเลสในตน ล้างความหลงชอบ หลงชัง ยึดติดเป็นตัวเราของเรา ส่วนปัญหาข้างนอกแก้ได้ก็แก้ แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้

7. เว็บไซต์วิชชารามมีการเติบโตมากจึงรับสมัครนักศึกษาให้มาพัฒนาทักษะ web admin และทำงานอาสาในเว็บของสถาบันวิชชารามเพื่อสามารถทำงานคนเดียวได้

8. องค์ประกอบการเรียนรู้ของสถาบันวิชชาราม คือ มีคุรุที่มีศีล เสียสละ เอาภาระ พากเพียรด้วยใจที่บริสุทธิ์ มีนักเรียนที่พากเพียรฝึกฝนตามเรียนรู้การพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์

9. ห้องเรียนวิชชารามเป็นการเรียนรู้เพื่อเพิ่มปัญญาสร้างความผาสุก เพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์

10. แอดมินฝึกหัดสามารถรับส่งการบ้านนักศึกษาที่ติดปัญหาในการส่งการบ้านผ่าน google formในห้อง “นักศึกษา ส วิชชาราม” ได้โดยไม่ต้องถามเพื่อนในทีม

ข.หมวดอัตนัย 2 ข้อ

  1. การเรียนรู้ในวิชานี้ ท่านได้พัฒนาหลักอปริหานิยธรรมข้อใด เด่นชัดเป็นพิเศษ อธิบายพอสังเขป (3 คะแนน)
  2. ให้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ในระหว่างเรียนที่ทำให้ทุกข์ใจและอธิบายวิธีแก้ไขตามหลักพุทธพอสังเขป (3 คะแนน)

เฉลยข้อสอบ

1 ข
2 ค
3 ค
4 ง
5 ง

6 ง
7 ค
8 ค
9 ก
10 ข

11 ค
12 ง
13 ง
14 ค
15 ค

16 ง
17 ข
18 ง
19 ค
20 ข

21 ง
22 ค
23 ง
24 ก

ข้อสอบถูกผิด
1 ก
2 ก
3 ก
4 ข
5 ก

6 ก
7 ข
8 ก
9 ก
10 ข

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *