สรุปการเรียนรู้วิชา Content Administrator เว็บไซต์สถาบันวิชชาราม

หลังจากที่นักศึกษาวิชชารามได้เรียนวิชาแอดมิน content admin 1 และ content admin 2 จึงได้มีการสรุปการเรียนรู้ออกมา เป็นการรายงานข้อมูลต่อหมู่กลุ่มประชุมใหญ่ประจำวันของแพทย์วิถีธรรม

วันนำเสนอจริง

วันซ้อมใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *