ยกเลิก วิชา การดับทุกข์ด้วยหลักอริยสัจ 4 เบื้องต้น

งดห้องเรียน อริยสัจ 4 เบื้องต้น พรุ่งนี้ โดยเริ่มเรียนรู้หลังการอบรมพระไตรปิฎก 10 วัน ส่วนวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


ข่าววิชชาราม
รายวิชาที่เปิดให้เรียนรู้ในเทอม 3/2564 ร่วมกับการอบรมพระไตรปิฎก 10 วัน

วิชา การดับทุกข์ด้วยอริยสัจ 4 เบื้องต้น
รับฟัง อ.หมอเขียว บรรยายได้ทุกวัน

(*)แนะนำวิชาเบื้องต้น วันอาทิตย์ที่ 3 ต.ค. 2564 เวลา 12.00 น. – 14.00 น.
การบ้าน : สรุปสภาวะตามหลักอริยสัจ 4 ทุกสัปดาห์ในเว็บไซต์วิชชาราม (การส่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

*รายวิชาอื่น ๆ ที่สถาบันวิชชารามเปิดสอน ท่านสามารถเข้าร่วมได้ตามอัธยาศัย โดยจะแจ้งให้ทราบในห้องไลน์และเว็บไซต์วิชชาราม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *