Skip to content

ผักบุ้ง 5 วัน พลังศีลบารายคัลเจอร์ (กระถาง 3 พลัง) : นางวันยา เรียนจันทร์

ผักบุ้ง 5 วัน พลังศีลบารายคัลเจอร์ (กระถาง 3 พลัง) : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด)

อาชีพเปิดร้านขายเครื่องนอนจังหวัดอยุธยา

ปลูกเมื่อ เย็นวันที่ 6 มกราคม 2563 เก็บภาพครั้งล่าสุด เช้าวันที่ 12 มกราคม 2563  ระยะเวลาการเพาะปลูกประมาณ 5 วันโดยการแช่เม็ดและห่อผ้าไว้ 1 คืน(แช่แล้วไม่มีเวลาปลูก)

สรุปผล

1.วิธีนี้ผักบุ้งงอกเร็วและเจริญเติบโตดี ในระยะเวลาอันสั้น

2.จุดสังเกตไม่ควรใส่ดินเต็มกระถาง แกล้งผักเมื่อผักงอกแล้วจะเร่งตั้งต้นชูช่อยืดตัวให้พ้นกระถางเพื่อรับแสงแดด

3.จะเพิ่มดินเมื่อผักโตก็ได้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของรากและลำต้น

สภาวะธรรม

สัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้ เพราะอาหาร(สัพเพ สัตตา อาหารัฏฐิติกา) (พระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ ” สามเณรปัญหา” ข้อ ๔ ) ธรรมพุุทธสุดลึก หน้า 10

สภาวะธรรมจากการปลูกผักและถูกแย่งอาหาร

1.ได้ฝึกปฏิบัติยอมรับความจริงเรื่องอาหารมีความสำคัญและจำเป็นต่อทุกชีวิต(ฝึกวางความโกรธต่อสัตว์ที่่มาแย่งอาหาร)ถ้าสัตว์ทั้งหลายพึ่งตนได้ก็ลดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเกิดเป็นสัตว์พึ่งตน ปลูกผักเองไม่ได้  จึงต้องมาเบียดเบียนคน มาพึ่งพา มาอาศัยคน เพื่อการดำรงอยู่ของชีวิต(ดีแล้วเขากินพืชถ้าเขากินเนื้อเราจะแย่)ชีวิตทุกชีวิตรักตัวกลัวตาย

2.ได้เห็นว่าการพึ่งตนตามฐาน(เรื่องนี้ ผักชนิดนี้)เกิดความอิ่มในจิตเล็กๆ  ได้สร้างอาหารและยาเพื่อตนและชีวิตอื่น เกื้อกูลกันตามวิบากดีร้ายสังเคราะห์กันให้ผล(ความหิวโหย เป็นทุกข์อย่างยิ่ง)ได้ฝึกอ่านและทานผักตามสมดุลฝึกล้างความชอบ ความชัง ในผัก ตามคำสอนของอาจารย์ได้เห็นว่าการทำอย่างนี้ทำให้เรามีสุขภาพ สุขภาวะที่ดีลดรายจ่ายในครัวเรือน ช่วยแบ่งเบาภาระกสิกร(ในเรื่องนี้  ผักชนิดนี้)ได้ไม่มากก็น้อยตามกำลังขอเพียรพึ่งตนตามฐานและกำลัง ตามเหตุปัจจัยที่ทำได้จริงเพื่อเป็นพลังสนิทานสูตรต่อไปค่ะ

อาหารเป็นหนึ่งในโลกกระถางเล็กๆในสายตาแต่ทรงคุณค่าในจิตวิญญาณเจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *