เปลี่ยนปกหัวข้อการบ้าน ความจริงและความลวง

เปลี่ยนปกหัวข้อการบ้าน ความจริงและความลวง

เนื่องจากมีข้อมูลว่า การออกแบบภาพปกที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาส่งการบ้านผิดหมวดหมู่ได้ จึงได้ปรับแก้ไขโดยให้มีการจัดวางองค์ประกอบภาพที่แตกต่างจากการบ้านอริยสัจ4 เพื่อลดปัญหานักศึกษาส่งการบ้านผิดหมวดหมู่

ทำการบ้านความจริงและความลวงครั้งที่ 11

ปกการบ้านเดิม มีการใช้องค์ประกอบนี้มาทั้งหมด 10 ครั้ง จะมาเปลี่ยนในครั้งที่ 11