บรรณาธิการ แถลง

เนื้อหาเปิดเล่มโดยบรรณาธิการ

วารสารวิชชาการ วิชาราม เล่ม 2 บรรณาธิการ แถลง

บรรณาธิการแถลง Editor’s note วารสารวิชาการวิชชาราม (VIJJARAM JOURNAL) จัดทำโดยสถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลการศึกษาวิจัยทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือสุขภาวะของมวลมนุษยชาติด้วยพุทธธรรมะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแพทย์องค์รวมการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งเปิดกว้างเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์การวิจัยที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลกทุกด้าน… Read More »วารสารวิชชาการ วิชาราม เล่ม 2 บรรณาธิการ แถลง