งานบริหารการศึกษา

640517 บันทึกการประชุมทีมวิชาการแพทย์วิถีธรรม งานบัณฑิตศึกษา สถาบันวิชชาราม

640517 บันทึกการประชุมทีมวิชาการแพทย์วิถีธรรม งานบัณฑิตศึกษา สถาบันวิชชาราม วาระที่ 1 แนะนำงานบัณฑิตศึกษาวิชชาราม 1.1 งานทะเบียน รับนักศึกษาใหม่และอนุมัติการจบ… Read More »640517 บันทึกการประชุมทีมวิชาการแพทย์วิถีธรรม งานบัณฑิตศึกษา สถาบันวิชชาราม