Skip to content

บันทึกการสอบสภาวธรรม

บันทึกการสอบสภาวธรรม เก็บคะแนนรายบุคคลของนักศึกษาวิชชาราม

ย้ายการบ้านล่าสุดไปที่ ห้องสมุดนักศึกษาวิชชาราม

เนื่องจากการขยายตัวของการบ้านนักศึกษาวิชชารามที่ส่งกันมามากมาย ทำให้ต้องวางแผนการจัดการในระยะยาว จึงย้ายส่วนของการเผยแพร่ไปที่ “ห้องสมุดนักศึกษาวิชชาราม” (lib.vijjaram.ac.th) นักศึกษาสามารถส่งการบ้านในช่องทางเดิม ( google form) หรือผ่านตัวแทนรับส่งการบ้าน… Read More »ย้ายการบ้านล่าสุดไปที่ ห้องสมุดนักศึกษาวิชชาราม