วิชาที่เปิดสอน

สส207 การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม

สส207 การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม นักศึกษาเรียนรู้การออกแบบภาพประกอบ งานสาระธรรม (คำคม) โดยใช้โปรแกรมสร้างภาพประกอบต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม แบ่งหน้าที่ทำงานร่วมกันโดยไม่จำเป็นต้องทำงานภาพประกอบเป็นทุกคน แต่ให้ทีมงานเรียนรู้กระบวนการทำงานและเรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่เกิดไปพร้อม… Read More »สส207 การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม

วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

วิชา อริยสัจ 4 เป็นวิชาหมวดเฉพาะของสถาบันวิชชาราม ชื่อเต็มคือ “อริยสัจ 4 สำหรับการแพทย์วิถีธรรม” มุ่งเน้นการดับทุกข์ใจโดยใช้ผสมผสานกับหลักการแพทย์วิถีธรรม โดยมีคุรุผู้ดูแลวิชานี้คือ… Read More »วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

วิชา โภชนปฏิบัติ (Integrative Nutrition)

วิชา โภชนปฏิบัติ (Integrative Nutrition) วิชาโภชนปฎิบัตินี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน การดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 2 หลักสูตรนี้จัดโดยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารร่วมกับสถาบันวิชชาราม… Read More »วิชา โภชนปฏิบัติ (Integrative Nutrition)

วิชา การตัดต่อวีดีโอ

หลักสูตรวิชาการตัดต่อวีดีโอ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่นักศึกษาวิชชาราม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญงานด้านสื่อของแพทย์วิถีธรรมมากขึ้น เนื้อหา เรียนรู้การทำงานตัดต่อโดยใช้คอมพิวเตอร์กับโปรแกรม VSDC ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีและสามารถทำงานได้บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่จำเป็นต้องมีสเป็คสูงมาก ฝึกฝนการทำงานจริงกับงานสื่อที่ต้องเผยแพร่ในช่องหมอเขียวทีวีหรือวิชชาราม channel… Read More »วิชา การตัดต่อวีดีโอ

วิชา ภาพประกอบบทความ

วิชา ภาพประกอบบทความ ผู้สอน : ตรงพุทธ ทองไพบูลย์ ที่มาและความสำคัญ การสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ นอกจากเนื้อหาที่ครบถ้วน เข้าใจง่าย… Read More »วิชา ภาพประกอบบทความ

วิชา ผู้จัดการเนื้อหา (Content administrator)

วิชา ผู้จัดการเนื้อหา (Content administration) ผู้สอน : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากเว็บไซต์วิชชาราม… Read More »วิชา ผู้จัดการเนื้อหา (Content administrator)

วิชา การเขียนบทความและการเผยแพร่

วิชา การเขียนบทความและการเผยแพร่ ผู้สอน : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ ที่มาและความสำคัญ การเผยแพร่ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตนั้นสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากกว่าหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ เพราะมีขั้นตอนน้อยกว่า ใช้ทุนน้อยกว่า… Read More »วิชา การเขียนบทความและการเผยแพร่