Skip to content

ผลการศึกษา

ผลการเรียน วิชาหลักการแพทย์วิถีธรรม

วิชาหลักการแพทย์วิถีธรรม เรียนรู้โดยการศึกษาภาคทฤษฎีผ่านการบรรยายของอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และทำแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ ดูผลการเรียนได้ที่ลิงก์นี้

รายการผลการเรียนรู้ วิชา อริยสัจ 4 (2/2564)

ผลการเรียนรู้ วิชา อริยสัจ 4 (2/2564) เรียนอริยสัจ 4 ต่อเนื่องกันในเทอมที่ 2 มีการปรับโครงสร้างคะแนนเล็กน้อย… Read More »รายการผลการเรียนรู้ วิชา อริยสัจ 4 (2/2564)

ผลการเรียน [ธร102] หลักธรรมจากพระไตรปิฎก

นักศึกษาได้ศึกษาธรรมะจากค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 32 และได้ส่ง สรุปสาระธรรม เข้ามาเป็นการบ้านในวิชานี้ จึงได้สรุปผลการศึกษาในครั้งนี้มาดังนี้ ดูผลการเรียน [ธร102] ดูการบ้านที่นักศึกษาส่งมาแล้ว

ผลการเรียน [สส207] การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม

วิชาภาพประกอบสาระธรรม เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานด้วยกัน หลังจากเรียนรู้ร่วมกันมากกว่า 3 เดือน จนกระทั่งนักศึกษาสร้างผลงานเพื่อเสนอจบการศึกษา จึงได้มีการออกเกรดแจ้งผลการศึกษามาดังนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ [pdf]… Read More »ผลการเรียน [สส207] การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม

ผลการเรียน วิชา ผู้จัดการเนื้อหา CTA102 (1/2564)

หลังจากที่ได้ศึกษากันจนครบ 15 สัปดาห์ จึงได้มีการประเมินเพื่อวัดผลนักศึกษาเป็นรายบุคคลตามแบบทดสอบต่าง ๆ และกิจกรรมร่วมกันตลอดช่วงเวลาที่เรียนรู้ ประกาศไว้เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.… Read More »ผลการเรียน วิชา ผู้จัดการเนื้อหา CTA102 (1/2564)

รายการผลการเรียนรู้ วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

ผลการเรียนรู้ วิชา อริยสัจ 4 (1/2564) ที่เริ่มจัดกันมาตั้งแต่ช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2563 มาสรุปกันได้ในวันที่  6 มิถุนายน… Read More »รายการผลการเรียนรู้ วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

ผลการเรียน วิชา ผู้จัดการเนื้อหา CTA101 (1/2564)

นักศึกษาวิชชาราม ลงเรียนวิชาเลือกเสรี ในหมวดวิชาการสื่อสาร วิชาผู้จัดการเนื้อหา CTA101  (ปัจจุบันปรับเป็น สส204) ประกาศไว้เมื่อวันที่ 24 เมษายน… Read More »ผลการเรียน วิชา ผู้จัดการเนื้อหา CTA101 (1/2564)