feedback

การนำความรู้จากการเรียนวิชาแอดมินฯ ไปใช้ให้เกิดบุญกุศล

การนำความรู้จากการเรียนวิชาแอดมินฯ ไปใช้ให้เกิดบุญกุศล จากการสอบกลางภาค วิชา Content admin 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม… Read More »การนำความรู้จากการเรียนวิชาแอดมินฯ ไปใช้ให้เกิดบุญกุศล

ปัญหาที่พบและการแก้ไขในเรียนวิชาแอดมินฯ

ปัญหาที่พบและการแก้ไขในเรียนวิชาแอดมินฯ จากการสอบกลางภาค วิชา Content admin 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.… Read More »ปัญหาที่พบและการแก้ไขในเรียนวิชาแอดมินฯ

หน้าที่และการบำเพ็ญในหมู่กลุ่มวิชาแอดมินฯ

หน้าที่และการบำเพ็ญในหมู่กลุ่มวิชาแอดมินฯ จากการสอบกลางภาค วิชา Content admin 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.… Read More »หน้าที่และการบำเพ็ญในหมู่กลุ่มวิชาแอดมินฯ

การพัฒนาทักษะจากการเรียนวิชาแอดมินฯ

การพัฒนาทักษะจากการเรียนวิชาแอดมินฯ จากการสอบกลางภาค วิชา Content admin 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.… Read More »การพัฒนาทักษะจากการเรียนวิชาแอดมินฯ

สรุปการเรียนรู้วิชา Content Administrator เว็บไซต์สถาบันวิชชาราม

หลังจากที่นักศึกษาวิชชารามได้เรียนวิชาแอดมิน content admin 1 และ content admin 2 จึงได้มีการสรุปการเรียนรู้ออกมา เป็นการรายงานข้อมูลต่อหมู่กลุ่มประชุมใหญ่ประจำวันของแพทย์วิถีธรรม… Read More »สรุปการเรียนรู้วิชา Content Administrator เว็บไซต์สถาบันวิชชาราม