ห้องเรียนวิชชาราม

ผลการเรียน [สส207] การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม

วิชาภาพประกอบสาระธรรม เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานด้วยกัน หลังจากเรียนรู้ร่วมกันมากกว่า 3 เดือน จนกระทั่งนักศึกษาสร้างผลงานเพื่อเสนอจบการศึกษา จึงได้มีการออกเกรดแจ้งผลการศึกษามาดังนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ [pdf]… Read More »ผลการเรียน [สส207] การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม

สส207 การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม

สส207 การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม นักศึกษาเรียนรู้การออกแบบภาพประกอบ งานสาระธรรม (คำคม) โดยใช้โปรแกรมสร้างภาพประกอบต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม แบ่งหน้าที่ทำงานร่วมกันโดยไม่จำเป็นต้องทำงานภาพประกอบเป็นทุกคน แต่ให้ทีมงานเรียนรู้กระบวนการทำงานและเรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่เกิดไปพร้อม… Read More »สส207 การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม

คะแนนสอบทฤษฎีวิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 3 (2/2564)

ประกาศผลสอบ วิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  (คะแนนแยกเป็นสังกัดภาค)… Read More »คะแนนสอบทฤษฎีวิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 3 (2/2564)

การนำความรู้จากการเรียนวิชาแอดมินฯ ไปใช้ให้เกิดบุญกุศล

การนำความรู้จากการเรียนวิชาแอดมินฯ ไปใช้ให้เกิดบุญกุศล จากการสอบกลางภาค วิชา Content admin 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม… Read More »การนำความรู้จากการเรียนวิชาแอดมินฯ ไปใช้ให้เกิดบุญกุศล

ปัญหาที่พบและการแก้ไขในเรียนวิชาแอดมินฯ

ปัญหาที่พบและการแก้ไขในเรียนวิชาแอดมินฯ จากการสอบกลางภาค วิชา Content admin 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.… Read More »ปัญหาที่พบและการแก้ไขในเรียนวิชาแอดมินฯ

หน้าที่และการบำเพ็ญในหมู่กลุ่มวิชาแอดมินฯ

หน้าที่และการบำเพ็ญในหมู่กลุ่มวิชาแอดมินฯ จากการสอบกลางภาค วิชา Content admin 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.… Read More »หน้าที่และการบำเพ็ญในหมู่กลุ่มวิชาแอดมินฯ

การพัฒนาทักษะจากการเรียนวิชาแอดมินฯ

การพัฒนาทักษะจากการเรียนวิชาแอดมินฯ จากการสอบกลางภาค วิชา Content admin 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.… Read More »การพัฒนาทักษะจากการเรียนวิชาแอดมินฯ

สรุปการเรียนรู้วิชา Content Administrator เว็บไซต์สถาบันวิชชาราม

หลังจากที่นักศึกษาวิชชารามได้เรียนวิชาแอดมิน content admin 1 และ content admin 2 จึงได้มีการสรุปการเรียนรู้ออกมา เป็นการรายงานข้อมูลต่อหมู่กลุ่มประชุมใหญ่ประจำวันของแพทย์วิถีธรรม… Read More »สรุปการเรียนรู้วิชา Content Administrator เว็บไซต์สถาบันวิชชาราม