ห้องเรียนวิชชาราม

ผลการเรียน วิชาหลักการแพทย์วิถีธรรม

วิชาหลักการแพทย์วิถีธรรม เรียนรู้โดยการศึกษาภาคทฤษฎีผ่านการบรรยายของอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และทำแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ ดูผลการเรียนได้ที่ลิงก์นี้

รายการผลการเรียนรู้ วิชา อริยสัจ 4 (2/2564)

ผลการเรียนรู้ วิชา อริยสัจ 4 (2/2564) เรียนอริยสัจ 4 ต่อเนื่องกันในเทอมที่ 2 มีการปรับโครงสร้างคะแนนเล็กน้อย… Read More »รายการผลการเรียนรู้ วิชา อริยสัจ 4 (2/2564)

ผลการเรียน [ธร102] หลักธรรมจากพระไตรปิฎก

นักศึกษาได้ศึกษาธรรมะจากค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 32 และได้ส่ง สรุปสาระธรรม เข้ามาเป็นการบ้านในวิชานี้ จึงได้สรุปผลการศึกษาในครั้งนี้มาดังนี้ ดูผลการเรียน [ธร102] ดูการบ้านที่นักศึกษาส่งมาแล้ว

คะแนนประเมินตนเองและส่วนร่วมในชั้นเรียนวิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 4 (2/2564)

ประกาศผลคะแนน ประเมินตนเองและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน วิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา… Read More »คะแนนประเมินตนเองและส่วนร่วมในชั้นเรียนวิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 4 (2/2564)

ผลการเรียน [สส207] การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม

วิชาภาพประกอบสาระธรรม เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานด้วยกัน หลังจากเรียนรู้ร่วมกันมากกว่า 3 เดือน จนกระทั่งนักศึกษาสร้างผลงานเพื่อเสนอจบการศึกษา จึงได้มีการออกเกรดแจ้งผลการศึกษามาดังนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ [pdf]… Read More »ผลการเรียน [สส207] การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม

สส207 การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม

สส207 การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม นักศึกษาเรียนรู้การออกแบบภาพประกอบ งานสาระธรรม (คำคม) โดยใช้โปรแกรมสร้างภาพประกอบต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม แบ่งหน้าที่ทำงานร่วมกันโดยไม่จำเป็นต้องทำงานภาพประกอบเป็นทุกคน แต่ให้ทีมงานเรียนรู้กระบวนการทำงานและเรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่เกิดไปพร้อม… Read More »สส207 การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม

คะแนนสอบทฤษฎีวิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 3 (2/2564)

ประกาศผลสอบ วิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  (คะแนนแยกเป็นสังกัดภาค)… Read More »คะแนนสอบทฤษฎีวิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 3 (2/2564)

การนำความรู้จากการเรียนวิชาแอดมินฯ ไปใช้ให้เกิดบุญกุศล

การนำความรู้จากการเรียนวิชาแอดมินฯ ไปใช้ให้เกิดบุญกุศล จากการสอบกลางภาค วิชา Content admin 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม… Read More »การนำความรู้จากการเรียนวิชาแอดมินฯ ไปใช้ให้เกิดบุญกุศล

ปัญหาที่พบและการแก้ไขในเรียนวิชาแอดมินฯ

ปัญหาที่พบและการแก้ไขในเรียนวิชาแอดมินฯ จากการสอบกลางภาค วิชา Content admin 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.… Read More »ปัญหาที่พบและการแก้ไขในเรียนวิชาแอดมินฯ