Skip to content

ศีลเป็นเกราะอย่างยิ่ง : อรวิภา กริฟฟิธส์

ศีลเป็นเกราะอย่างยิ่ง : อรวิภา กริฟฟิธส์

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ศีลเป็นเกราะอย่างยิ่ง ไม่มีเกราะอื่นยิ่งกว่าศีล ศีลเป็นเกราะคุ้มครองภัยอย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลย ไม่มีอะไรที่จะคุ้มครองเราได้มากเท่ากับศีลของเรา


ความประทับใจจากการอ่านหนังสือ เป็นโสดดีหรือมีคู่ ท่านอาจารย์ได้พูดถึงทางออกจากนรกของคนคู่คือให้ปฏิบัติศีลท่านบอกว่าปฏิบัติศีลให้ดีให้เจริญเถอะ ศีลจะคุ้มครองเราเองอย่างที่เราคิดไม่ถึง จะมีพลังพิเศษคุ้มครองให้เราปลอดภัยอย่างคาดเดาไม่ได้

ซึ่งตนเองก็ได้ประจักแจ้งด้วยตนเองในเรื่องนี้เหมือนกัน เพราะได้ตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติคือเลิกเสพคนคู่ ถือศีล 8และ ศีล 10 และถืออธิศีลข้ออื่น ๆ ที่ตนเองปฏิบัติได้ในรูปของฆารวาส ผลที่เกิดขึ้นก็คือพ่อบ้านท่านไม่สามารถนอนในห้องนอนเดียวกับเราได้ ในตอนแรกเราตกลงกันเรื่องถือศีล 8 ท่านก็ตกลงแต่ขอนอนในห้องเดียวกันไม่แยกห้อง เราก็ไม่อยากหักด้ามพร้าด้วยเข่าก็ตกลงไม่ฝืน เอาตามที่ท่านขอ  โดยท่านนอนบนเตียง ส่วนตัวเราก็นอนพื้น แต่มีเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือท่านนอนไม่หลับ ท่านกลัวจะรบกวนการนอนของเราท่านเลยแยกตัวไปนอนอีกห้องหนึ่ง ต่อมาอาการนอนไม่หลับของท่านดีขึ้นท่านก็ขอเข้ามานอนในห้องเดียวกับเราอีก แต่ปรากฏว่าอาการนอนไม่หลับก็เกิดขึ้นอีก แต่พอท่านแยกตัวไปนอนห้องอื่นอาการนอนไม่หลับก็หายไป

อยากจะบอกว่าศีลคุ้มครองเราจริง ๆ อย่างที่เราไม่คาดคิด เขาจะให้ผลเองตามที่เขาเห็นสมควร อยากจะบอกว่าทางออกจากนรกคนคู่ คือ ตั้งศีล ลดกิเลส


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *