สถาบันวิชชาราม | ห้องสมุดนักศึกษาวิชชาราม

ทะเบียนร้านค้า วิถีธรรมมาร์เก็ต

กลุ่มวิธีธรรมมาร์เก็ต สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมสัมมาอาชีพ ของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม นักศึกษาวิชชาราม และผู้ที่มีความคบคุ้นกับเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม

ในหน้านี้จะเป็นส่วนของทะเบียนร้านค้าที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิถีธรรมมาร์เก็ตเรียบร้อยแล้ว ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการพิจารณาได้ (การพิจารณาโดยทั่วไปจะจัดขึ้นโดยใช้การประชุมออนไลน์ทุกวันศุกร์ ติดตามได้ในห้องไลน์ "วิถีธรรม มาร์เก็ต" ติดต่อจิตอาสาฝ่ายการศึกษาเพื่อขอเข้าร่วมได้)

MENU : กฎกติกาและเงื่อนไขต่าง ๆ | ร้านค้าหมวด ก. | ร้านค้าหมวด ข. | ร้านค้าหมวด ค.

ส่วนของนักศึกษาวิชชาราม : โจทย์สำหรับนักศึกษาวิชชาราม | อ่านการบ้านสภาวธรรมกับการประกอบอาชีพ | ส่งการบ้าน

ลงทะเบียนร้านค้า

วิถีธรรมมาร์เก็ต

กฎ กติกา และเงื่อนไขต่าง ๆ (update 28/3/2564)

การฝากร้านกับวิถีธรรมมาร์เก็ต

คุณสมบัติ
1. นักศึกษาวิชชารามที่จำเป็นต้องหารายได้เพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวสามารถเข้าร่วมกลุ่ม วิชชารามมาร์เก็ต
2. ผู้ค้าขอให้สิทธิ์นักศึกษาวิชชารามที่เป็นจิตอาสามาแล้วอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ซึ่งมีข้อมูลที่ควรเรียนรู้และปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

การค้าตามหลักพานิชย์บุญนิยม
1. ราคาต่ำกว่าท้องตลาด
2. ราคาเท่าทุน
3. ราคาต่ำกว่าทุน (ขาดทุน)
4. แจกฟรี
ซึ่งสามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน และแจกฟรีได้

มาตรฐานการค้าของวิชชารามมาร์เก็ต
1. มีศีล (อย่างน้อยศีล 5 ขึ้นไป)
2. ไร้สารพิษ
3. เพื่อสุขภาพตามหลักปัจจัย 4
4. ผลิตเอง (ทำเอง ปลูกเอง แปรรูปเอง) *อย่างใดอย่างหนึ่งหรือครบ 3 อย่าง
5. ให้องค์ความรู้ (การพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ตามหลักแพทย์วิถีธรรม)

การลงสินค้าเผยแพร่ใน เฟสบุ๊คกลุ่มวิถีธรรมมาร์เก็ต

รายกลุ่ม :เน้นหนังสือและข้าววิถีธรรมเป็นหลัก ส่วนสินค้าเพื่อสุขภาพอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร เช่น น้ำมันเขียว ยาหม่อง น้ำสกัด ให้ระวังในการเผยแพร่
*ควรทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อยื่นภาษี และจดทะเบียนร้านค้าในอนาคต

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ทีมภาคคัดกรองผู้ค้ารายบุคคลรายกลุ่ม และส่งรายชื่อเข้ามาส่วนกลาง
2. สัมภาษณ์และลงคะแนนเสียงให้ลงทะเบียนได้ในห้องเรียนวิชาสัมมาอาชีพ
3. แบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้ค้าวิชชารามมาร์เก็ต
4. เข้าร่วมเฟสบุ๊คกลุ่มวิถีธรรมมาร์เก็ต (ขอเข้าร่วมกลุ่มเพื่อฝากร้านเผยแพร่ข้อมูลสินค้า)

ร้านค้าหมวด ก.

(กลุ่มการค้า สหกรณ์ ร้านค้ากองบุญ สินค้าทั่วไป) กลุ่มการค้า สหกรณ์ ร้านค้ากองบุญ หมายถึง การรวมกลุ่มต่าง ๆ เพื่อขายสินค้าโดยใช้หลักพาณิชย์บุญนิยม, สินค้าทั่วไป หมายถึง ขายสินค้าได้ทุกหมวดหมู่ เช่น ปัจจัย 4, รับจ้าง, ฯลฯ หากมีข้อสงสัยให้เสนอหมู่กลุ่มพิจารณา

 • ก1. ร้านเอื้อบุญ สวนป่านาบุญ 1;ภาคอีสาน 26/3/64
 • ก2. ร้านเอื้อกัน สวนป่านาบุญ 2;ภาคใต้ 2/4/64
 • ก3. ร้านค้ากองบุญ สวนป่านาบุญ 3;ภาคกลาง 26/3/64
 • ก7. สวนป่านาบุญ 7 ;ภาคกลาง 16/4/64 [น้ำมันเขียวสมุนไพรฤทธิ์เย็น ยาหม่องสมุนไพรฤทธิ์เย็น ยาสีฟันผงถ่าน สบู่ผงถ่าน-อัญชัน แชมพูดอกอัญชัน-มะกรูด ข้าววิถีธรรมไร้สารพิษ ไม้กัวซา หนังสือของแพทย์วิถีธรรม ]
 • ก8. ร้านเอื้อบุญ๘ สวนป่านาบุญ 8;ภาคเหนือ 16/4/64 [ไม้กัวซา ขวดดีท็อกซ์ ผงถ่าน ยาสีฟันผงถ่านฤทธิ์เย็น น้ำมันเขียวฤทธิ์เย็น]
 • ก10. ตลาดวิถีธรรม ;ภาคกลาง 16/4/64 [หนังสือและสื่อแพทย์วิถีธรรม ข้าววิถีธรรมไร้สารพิษ ดอกเกลือ]
 • ก11. ดอยฟ้า ;ภาคกลาง [หนังสือแพทย์วิถีธรรม, สื่อ MP3 เสียงบรรยายธรรมะอ.หมอเขียว, ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ใบหญ้าหวานอบแห้ง อัญชันอบแห้ง, ธัญพืช ปลอดสารพิษ, วัตถุดิบ อาหารแห้งที่ส่งเสริมการลด ละ เลิก เนื้อสัตว์]
 • ก12. บ้านวิถีธรรม สงขลา สวนป่านาบุญ 2;ภาคใต้ 21/5/64 [ข้าวสารแพทย์วิถีธรรม, ยาเขียว, แชมพู, สบู่]

 

ร้านค้าหมวด ข. (update 2 ก.ค. 2564)

(รายบุคคล สินค้าทั่วไป) รายบุคคล หมายถึง ผู้ขายรายย่อย อาจเป็นบุคคลหรือครอบครัวก็ได้, สินค้าทั่วไป หมายถึง ขายสินค้าได้ทุกหมวดหมู่ เช่น ปัจจัย 4, รับจ้าง, ฯลฯ หากมีข้อสงสัยให้เสนอหมู่กลุ่มพิจารณา

 • ข1. พิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์ ;ภาคใต้ 12/3/64 [ดอกเกลือใบหม่อน,ถั่วนำเข้า]
 • ข2. Mrs. Nang Khan Noon | คำเพียงเพชร - ปิ่น ;ต่างประเทศ 12/3/64 [ออกแบบกราฟฟิก]
 • ข3. สมใจ สุวรรณ (แผ้วใจพุทธ) ;ภาคใต้ 26/3/64 [ข้าวซ้อมมือและข้าวกล้อง ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ จ.พัทลุง ข้าวสารพร้อมหุง]
 • ข4. สนทยา กันทะมูล (มั่นศีลขวัญ) ร้าน cottoncute shop ;ภาคเหนือ 26/3/64 [เสื้อผ้าฝ้าย]
 • ข5. มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม (ต่าย เมฆ ลม ฟ้า) ;ภาคกลาง 16/4/64 [กล้วยน้ำว้า มะม่วงเบา มะม่วงอกร่อง ท้ออินเดีย ต้นทานตะวันอ่อน เห็ดฟางและพันธุ์ไม้กล้าไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูป มะม่วงเบาแช่อิ่ม เบเกอร์รี่วีแกนเจ ]
 • ข6. เครือแก้ว คุณะวัฒนา/ดั่งทรายฟ้า /บ้านเรียนวิถีพุทธ ;ภาคกลาง 16/4/64 [1. กลุ่มน้ำสกัดต่างๆเช่น น้ำสกัดย่านาง. น้ำสกัดรางจืด.น้ำสกัดเสลดพังพอน.น้ำสกัดสาบเสือ.น้ำสกัดหญ้ารีแพร์ 2.สเปรย์แอร์ 3.น้ำมันสาบเสือ 4.ผงพอกหน้า]
 • ข7. กิ่งแก้ว​ ฉัตร​มณี​วัฒนา​ (เม ประทีปบุญ)​ ;ภาคกลาง 16/4/64 [ผงถ่าน ผงพอก นัำมัน​เขียว​ ขี้ผึ้งย่านาง ไม้กัวซา]
 • ข8. บ้านแสงธรรม​ ;ภาคกลาง 16/4/64 [อาหารสุขภาพสูตรหมอเขียว]
 • ข9. จิตรา พรหมโคตร ;ภาคกลาง 23/4/64 [น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น(น้ำเขียว), น้ำมันสาบเสือ]
 • ข10. ทิษฏยา โภชนา (นุ้ย) ในสายธรรม ;ภาคใต้ 23/4/64 [ผลไม้ และน้ำสกัดรากหญ้าคาและอื่นๆ]
 • ข11. บัณฑิตา สังข์สุวรรณ แอน ;ภาคกลาง 23/4/64 [เบเกอรี่วีแกนเจ]
 • ข12. ปัทมา ลีฬหาวงศ์ (ในคำพร) วิถีไท ;ภาคกลาง 30/4/64 [สเปร์แก้ปวดหญ้าเอ็นยืด ขี้ผึ้งหญ้าเอ็นยืด สเปร์สาบเสือแก้คัน แชมพูสมุนไพรรวม 3in1 ]
 • ข13. ณัฐพร คงประเสริฐ (ต้อม-ร้อยรักธรรม) ;ภาคกลาง 23/4/64 [ตัดผมฟรี(เฉพาะทรงจิตอาสา),รับออกแบบงานภาพ ปก ป้ายสินค้า ฉลาก ฟรี และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปพื้นบ้าน เช่น กล้วย-กล้วยตาก กล้วยอบ กล้วยฉาบ มะม่วงกวน เป็นต้น]
 • ข14. กมลชนก ทุมวงษ์(แหม่ม ใจพอเพียง) ;ภาคกลาง 30/4/64 [1.น้ำปรุงสามรส 2.ชุดข้าวยำ 3.กิมจิ 4.น้ำพริกเต้าเจี้ยว]
 • ข15. พลัฏฐ์ รัตนวชิรินทร์ (อุ้ย) ;ภาคกลาง 9/6/64 [หน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรค,ฝุ่นและน้ำ]
 • ข.16. สันทนา ประวงศ์ (โอ ริมสวนฝัน) สวนร่มพรพุทธ ;ภาคอีสาน 15/6/64 [ชาใบเตย ผักตบชวากันกระแทก ที่รองแก้วทำจากผักตบชวา]
 • ข.17. บัณฑิตา โฟกท์ (แบม มุกแสงธรรม) ;ต่างประเทศ 18/6/64 [1.น้ำมันเขียวหญ้าเอ็นยืด 2.น้ำมันสกัดหญ้าเอ็นยืด 3.น้ำพริกเผาสมุนไพร หญ้าเอ็นยืด 4.น้ำพริกเผาถั่วธัญพืช 5.น้ำพริกเผาเห็ด]
 • ข.18. จรูญ สุยะ (ชาติพุทธ) ;ภาคเหนือ 18/6/64 [น้ำพริกผัดถั่วทอง ]
 • ข.19. รจรินทร์ อักขะโคตร (กิ๊บ ขวัญชวนไพร) ;ภาคอีสาน 18/6/64 [1.ธัญพืชดิบ สุก 2.ผลไม้แปลรูป 3.อาหารใช้ทำครัว เช่น พริกแห้ง พริกป่น ข้าวคั่ว หอมแดง กระเทียม มะขามเปียก และอื่นๆๆ 4.ขนมต่างๆ ไส้ถั่ว]
 • ข.20. วราพร กรสมบัติ (กบ , เพียรแสงธรรม) ;ภาคอีสาน 2/7/64 [แหนมเห็ดหัวปลี น้ำพริกตาแดง]
 • ข.21. แพรลายไม้ กล้าจน/SKY Healthy Shop ;ภาคเหนือ 22/7/64 [แว่นสายตา, อาหารสุขภาพ เจ มังสวิรัติ วีแกน สินค้าทางการกสิกรรม ปลอดสารพิษขึ้นไป แปรรูปบางครั้ง,เครื่องอุปโภคบริโภคทางสุขภาพ]
 • ข.22. วรรณา พลรบ/กล้วยน้ำว้า/ธรรมแสงดาว /พุทธชาติ คิทเช่น ;ภาคกลาง 22/7/64 [น้ำพริก ซาลาเปาเจ]

ร้านค้าหมวด ค.

หมวด ค. (รายบุคคล เฉพาะพืชผักผลไม้สารพิษ) รายบุคคล หมายถึง ผู้ขายรายย่อย อาจเป็นบุคคลหรือครอบครัวก็ได้, เฉพาะพืชผักผลไม้ไร้สารพิษ หมายถึง ผู้ขายที่ลงทะเบียนในหมวดนี้จะขายได้เฉพาะ พืช ผัก ผลไม้ ฯลฯ ที่ไร้สารพิษ เท่านั้น ไม่สามารถเสนอขายสินค้าที่นอกเหนือกรอบนี้ เป็นการเอื้อสำหรับผู้ที่ประกอบสัมมาอาชีพที่กำลังศึกษาแนวทางของแพทย์วิถีธรรม และใช้ช่องทางนี้ในการช่วยส่งเสริมการขาย

 • ค1. อรวิภา กริฟฟิธส์ ;ต่างประเทศ 26/3/64 [1. เมล็ดพันธุ์พืชผัก 2. ต้นกล้าพืชผัก 3. ผลผลิตจากกสิกรรมไร้สารพิษ]

 

MENU : เลื่อนไปบนสุด | กฎกติกาและเงื่อนไขต่าง ๆ | ร้านค้าหมวด ก. | ร้านค้าหมวด ข. | ร้านค้าหมวด ค.

ส่วนของนักศึกษาวิชชาราม : โจทย์สำหรับนักศึกษาวิชชาราม | อ่านการบ้านสภาวธรรมกับการประกอบอาชีพ | ส่งการบ้าน

 

ลงทะเบียนร้านค้า

ส่งการบ้านสภาวธรรม

เว็บไซต์ในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม : morkeaw.net | ปกิณกะแพทย์วิถีธรรม | สถาบันวิชชาราม | ห้องสมุดนักศึกษาวิชชาราม | ภูมิปัญญาปัสสาวะบำบัด | ชมรมภูมิปัญญาปัสสาวะบำบัด | รีวิวบททบทวนธรรมจากนักศึกษา ปัจจุบัน , เก่า