vijjaram.ac.th

สถาบันวิชชาราม เรียนฟรี สอนฟรี

ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึง
29 กันยายน
[เข้าสอบสัมภาษณ์]

หน้าแรกสถาบันวิชชาราม | คุณสมบัติ | ขั้นตอน | นัดสัมภาษณ์ | การศึกษา | ติดต่อ | อัพเดทสถานะ

สถาบันวิชชาราม เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอุดมศึกษาและศูนย์การเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มปัญญาสร้างความผาสุกในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ โดยเน้นการเรียนรู้ตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา ของพระพุทธเจ้า พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (อาจารย์หมอเขียว) และคุรุ (วิชชาจารย์)

มีเป้าหมายในการดับทุกข์จากกิเลสด้วยอริยสัจ 4 เป็นหลัก รวมถึงการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม การทำกสิกรรมไร้สารพิษ และประกอบสัมมาอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอนฟรีเรียนฟรีได้จากทั่วโลก ภายใต้การมีคุรุที่มีศีล เสียสละ เอาภาระ พากเพียรด้วยใจที่บริสุทธิ์ มีนักเรียนที่พากเพียร ฝึกฝนเรียนรู้การพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ไปเป็นลำดับ ๆ และเผยแพร่แบ่งปันประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้ในชีวิตจริง

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบเข้าสถาบันวิชชาราม

  • สอบเข้าด้วยอาริยสัจ 4 และอาริยศีล
  • ทำสมดุลร้อนเย็น ในเชิงไหนได้ และช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นในเรื่องใดก็ได้
  • สมัครเข้าค่ายสุขภาพพึ่งตน อย่างน้อย 1 ค่าย
  • ศึกษาข้อมูลแพทย์วิถีธรรม ต่อเนื่อง ๆ จนกระทั่งลดความอยากลงได้ 1 เรื่อง
  • ปฏิบัติศีลด้วยปัญญา จนตั้งมั่น ลดความอยากได้ หรือลดทุกข์ จนเกิดความผาสุกได้ 1 เรื่อง
  • จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

    *ไม่จบการศึกษาชั้นใด ๆ ก็สมัครได้ โดย คณะกรรมการสถาบันวิชชาราม จะเทียบโอนคุณสมบัติให้ ถ้าผู้สมัครมีคุณสมบัติ คือ
    1 มีศีลห้าเบื้องต้น (ถือศีลห้าเป็นอย่างน้อย) 2 ลด ละ เลิกอบายมุขไปตามลำดับ 3 ลด ละ เลิก การรับประทานเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ไปตามลำดับ 4 อัตตาไม่จัด รับฟังผู้อื่นได้ 5 ตั้งใจเสียสละทำงานฟรี 6 มีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น

ดร.ใจเพชร กล้าจน (อาจารย์หมอเขียว)
วิชชาธิการบดี สถาบันวิชชาราม

รับนักศึกษาใหม่ในระดับชั้นอริยปัญญาตรี (หลักสูตร 7 ปี)

คำแนะนำ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา จะต้องกรอกหรือให้ข้อมูลต่าง ๆ ในกระบวนการ 1-5 และรอติดตามผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหน้าเว็บไซต์แห่งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครกรอกหรือให้ข้อมูลไม่ครบ ถือเป็นการสมัครที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะมีผลให้การสมัครของท่านเป็นโมฆะ หรือให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร : วันนี้ - 28 กันยายน พ.ศ.2564 (ขยายเวลารับสมัคร จากเดิมปิดรับวันที่ 20)

กระบวนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

นักศึกษากดข้อความ[ลิงก์] ในข้อที่ต้องการกรอกข้อมูล

การสอบเข้าเป็นการสอบออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทำได้ในเวลาที่สะดวก

1. ผู้สมัคร กรอกข้อมูลแบบฟอร์มสมัครเรียน [กดที่นี่]

2. ผู้สมัคร แนบเอกสารประกอบการสมัคร [กดที่นี่]

ในกรณีที่เอกสารบางอย่างไม่ครบ เช่น ใบผลการเรียน ฯลฯ ท่านสามารถส่งเอกสารบางส่วนมาก่อนได้ และแจ้งเหตุไว้ในแบบฟอร์ม

3. ผู้สมัคร สอบวัดความรู้ (ปรนัย 80 ข้อ) [กดที่นี่]

4. ผู้สมัคร สอบวัดความรู้ (อัตนัย 5 ข้อ) [กดที่นี่]

การสอบเข้าระดับปัญญาตรี นักศึกษาต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

5. ผู้สมัคร สอบสัมภาษณ์ และรับฟังแนวทางการศึกษา

(ผู้สมัครทำตามขั้นตอนที่ 1-4 ติดตามการประกาศรายชื่อเพื่อนัดสอบสัมภาษณ์)

ประกาศครั้งที่ 9 [กดที่นี่เพื่อดูกำหนดการ] ( 29/9/64 เวลา 5:40น.)

สัมภาษณ์รอบสี่(4) : วันพุธที่ 29 ก.ย. เวลา 9:00น.-15:00น.

สัมภาษณ์รอบห้า(5) : วันอังคารที่ 29 ก.ย. เวลา 18:00น.-20:00น.

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์รอบที่หก(6): ยังไม่กำหนด

!! GET ZOOM LINK !! กดเข้าซุมได้ที่ลิงก์นี้

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87543128959?pwd=cDQ4UFltODBSS1htQlV0T25aQXVuZz09
Meeting ID: 875 4312 8959
Passcode: 110615


[การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม ZOOM ในการสอบ ขอแนะนำให้ผู้สมัครลงโปรแกรมและศึกษาการใช้งานเบื้องต้นก่อนวันนัดสัมภาษณ์]

6. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา

ประกาศผลการสมัครรอบแรก วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

7. เปิดเทอม 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

แนวทางการศึกษาในระดับอริยปัญญาตรี สถาบันวิชชาราม

1. ลดกิเลส 2. ทำสมดุลร้อนเย็น 3. ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ทำการงาน) 4. พึ่งตนและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น 5. คบและเคารพมิตรดี (สานพลังกับหมู่มิตรดี)

สถาบันวิชชาราม ทำการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมเพื่อเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการดำเนินชีวิต การศึกษาวิชชารามสนับสนุนแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต คือมนุษย์สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตลอดช่วงชีวิต ได้ตามความสนใจของท่านนั้น ๆ ดังนั้นการลงทะเบียนเรียนในวิชาต่าง ๆ จึงเป็นไปตามฉันทะ คือความยินดี พอใจ เต็มใจ ของนักศึกษาท่านนั้น ๆ

นักศึกษาสามารถติดตามวิชาที่เปิดสอน ได้จากเว็บไซต์สถาบันวิชชาราม และห้องไลน์นักศึกษาวิชชาราม (จะได้รับการเชิญเข้าหลังจากสำเร็จกระบวนการรับนักศึกษาใหม่)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : บัณฑิตศึกษาสถาบันวิชชาราม

ฝ่ายประสานงานรับนักศึกษาใหม่

กลุ่ม line https://line.me/R/ti/g/JKYGZNyYJ5

ติดตามข่าวสารทาง facebook : สถาบันวิชชาราม

สถานะ

(กรณีรูปไม่อัพเดทตามวันที่แจ้ง กด refresh หรือกด Ctrl+F5)

อัพเดท 28 ก.ย. 2564 17:00น.

อัพเดทเฉพาะใบสมัคร

กลับไปด้านบน
เว็บไซต์ในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม : morkeaw.net | ปกิณกะแพทย์วิถีธรรม | สถาบันวิชชาราม | ห้องสมุดนักศึกษาวิชชาราม