เสวนาหัวข้อ พุทธศาสตร์นำชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมลานเสวนาในหัวข้อ พุทธศาสตร์นำชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30-16.30น.

ช่องทางรับฟัง
Zoom Meeting info : [click]
Meeting ID: 6817632299
Password: 123456

Facebook linked to : Facebook live พระนักสื่อสาร

จัดโดย

ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ นิสิตพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ และ มจร.ส่วนกลาง

หัวข้อเสวนา – วิทยากร

1.พุทธธรรมนำชีวิต ฝ่าโควิด 19
วิทยากร : พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.
(รองอธิการบดีฝงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย )

2.วิปัสสนาฝ่าวิกฤตโรคโควิด 19
วิทยากร : พระธรรมวชิรมุนี วิ.
(บุญชิต ญาณสังวโร) ป.ธ.๙ ,พธ.บ.,อ.ม.,พธ.ด.
ผช.เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ,เจ้าคณะเขตพระนคร,ผอ.สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.

3.วิปัสนาในชีวิตประจำวันแก้วิกฤตโควิด 19
วิทยากร : พระภาวนาธรรมาภิรัข วิ
เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
รองเจ้าคณะอำเภอเมือง เชียงใหม่

4.สูตรสมุนไพรต้านโควิด
วิทยากร : พระครูธรนมกถาสุนทร
เจ้าอาวาสวัดนางเหล้า จ.สงขลา

5.แนวทางปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกับโควิด 19
วิทยากร : ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

6.self isolation เทคนิคการดูแลตนเองที่บ้าน
วิทยากร : นายแพทย์ธีรวุฒิ โกมุทบุตร
อดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

7.แพทย์ตำรับไทยกับการแก้ปัญหาโควิด
วิทยากร : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา
ราชสกุลแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ลำดับชั้นที่ ๑-๗
ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จวบจนปัจจุบัน

8.ฝึกฝนการเป็นหมอรักษาโรค(โควิด)ด้วยตนเอง ตามแนวทางของพระพุทธเจ้า
วิทยากร : ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์วิถีธรรม,ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย,วิชชาธิการบดี สถาบันวิชชาราม

9. ก้าวผ่านความวิตกในสถานการณ์โควิด๑๙  วิเคราะห์ผ่านพุทธศาสตร์การละครและแพทย์แผนไทย
วิทยากร : ดร.ฐานชน จันทร์เรือง
ผู้เชี่ยวชาญ ศาสนา ละคร และแพทย์แผนไทย


ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมเสวนาโดยผ่านระบบ zoom ท่านสามารถกรอกใบตอบรับการเข้าร่วมเสวนาได้ตามลิ้งค์นี้
https://us02web.zoom.us/j/6817632299?pwd=cG5MemlsUW9jYzAxUitnNlZrdGoxdz09

สำหรับท่านที่กรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมเสวนาและได้ทำแบบประเมินการสัมนาส่งมา ผู้จัดการสัมนามีความยินดีที่จะมอบเกียรติบัตรให้ไว้เป็นที่ระลึกทุกท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *