ประโยชน์จากการเรียนวิชาแอดมิน

ประโยชน์จากการเรียนวิชาแอดมิน จากการสอบกลางภาค วิชา Content admin 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประโยชน์จากการเรียนวิชาแอดมิน

*แต่ละข้อเป็นคำตอบรายบุคคล

คำตอบที่ 1

ได้เพิ่มทักษะการเขียนและการฟัง ได้ล้างกิเลส และได้ทำกุศล

คำตอบที่ 2

จากเดิมเป็นคนที่เขียนบทความไม่เป็น ตอนนี้สามารถที่จะเขียนบทความได้บางส่วนแล้ว ได้ฝึกทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ อย่างเช่น การทำบทความเมนูอาหาร กสิกรรมไร้สารพิษ text link image link การใส่ยูทูปในข่าว การเป็นนักข่าว การใช้โปรแกรม canva โปรแกรม Photo scape X ฝึกความกล้าในการนำเสนอข่าวตรวจการบ้านเพื่อน ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้เห็นกิเลส ได้กำจัดกิเลสเวลาที่เราทำรูปแล้วเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่ง ฝึกไม่ทำตามใจตัวเอง ทำตามมติหมู่ ได้ฟังแนวคิดของคุรุในการนำเสนอการสอนแต่ละหัวข้อ พร้อมคำแนะนำเพื่อปรับปรุงตนเองทั้งในด้านการทำงานที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ถูกตรงกับทุกคน

คำตอบที่ 3

ประโยชน์ตน คือ
ได้เห็นพัฒนาการทางด้านจิตวิญญาณในทางที่ดีขึ้น คือเห็นความใจร้อน และความเอาแต่ใจตัวเองลดลง
2. ได้มีเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มกับหมู่มิตรดี ทางออนไลน์ทำให้ได้เห็นกิเลสของตนเองเมื่อมีผัสสะกับพี่น้องในหมู่กลุ่ม
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีขึ้น
4.ทำให้ตัวเองมีฉันทะ (ขยัน)ที่จะฝึกฝนตัวเองให้ทันกิเลส และ ดูใจตัวเองมากขึ้น

ประโยชน์ท่าน
1. ได้เป็นกำลังใจให้พี่น้องในกลุ่ม
2. ได้ช่วยงานในกลุ่มเท่าที่ตัวเองสามารถทำได้
3. สามารถนำประสบการณืที่ได้รับในกลุ่มมาฝึกฝนและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. จะนำความรู้ที่คุรุถ่ายทอดให้ไว้ช่วยองค์กรและสังคมให้พ้นทุกข์ในอนาตคข้างหน้า

คำตอบที่ 4

ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่รู้ รู้สึกมีพลังเมื่อได้มาร่วมงานกับหมู่มิตรดี แม้จะยังช่วยงานไม่ได้เลย แค่ได้มาเสริมพลังและยังได้รับพลังแรงเหนี่ยวนำจากคุรุและพี่ๆหมู่มิตรดีทกๆท่าน

คำตอบที่ 5

ได้พบมิตรดี สหายดี ฝึกเป็นผู้รับผู้ให้ ด้วยใจที่ริสุทธ์ เรียนรู้การทำงานเป็นทีมจากการเรียนรู้การใส่เนื้อหาข้อมูลลงในเว็บไซด์เพื่อสร้างเนื้องานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการตั้งเว็บไซด์ สถาบันวิชชาราม ขึ้นมา และต่อเนื่องมาลงเนื้องาน ในห้องสมุดนักศึกษาวิชชาราม เริ่มต้นจาก วิชา แอดมินฝึกหัด1 รวม 15 สัปดาห์ ฝึกฝนต่อเนื่องมาเป็น แอดมินฝึกหัด 2 มาถึงสัปดาห์ที่ 9 แล้ว รวมเป็นระยะเวลาราว ๆ 6 เดือน คุรุถามว่า เราได้ประโยชน์อะไรบ้าง เป็นคำถามที่ช่วยให้เราได้มาทบทวนตนเอง ได้ดีทีเดียว

เรียนรู้อะไรไปแล้วบ้าง CTA102 ด้านกิจกรรมการงาน สัปดาห์ที่1-6 สลับกันตรวจงานแอดมิน สามสัปดาห์แรก ของกลุ่ม รวงข้าว ตรวจทุ่งนา ๆ ตรวจ ตะวัน ๆ ตรวจ รวงข้าว แล้ว ย้อนกลับในอีกสามสัปดาห์ถัดไป สัปดาห์ที่ 7-9 ก็เป็น การสอนและฝึก เขียนรายงานข่าว การศึกษาสถาบันวิชชาราม และการทำสรุปข่าวรายสัปดาห์ การฝึกเขียนบทความแนะนำ ในแต่ละสัปดาห์ทุกท่านมีอิสระในการสามารถซักถามข้อสงสัยได้ทกเรื่อง เล่าสภาวธรรมได้ตลอด

ระหว่างสัปดาห์ ก่อนมาถึงวันนัดหมายทุกเย็นวันอังคาร ทางกลุ่มรวงข้าว นัดหมายทุกบ่ายวันเสาร์ ก่อนจะถึงวันนัดหหมย จะพากันไปทำการบ้านในกลุ่มโดย แต่ละท่านมีอิสระในการจัดสรรองค์ประกอบของตนเอง เช่น  จัดสรร เวลา อาจจะเริ่มจากการทำการบ้านของตนเองก่อน หรือ การช่วยเหลืองานกลุ่มก่อน ก็ทำตามกำลัง และใช้หลักอปริหานิยธรรม เอาตามมติหมู่ เสนอดีสลายอัตตา พากเพียรฝึกฝนลดกิเลสในตน บำเพ็ญกุศลเป็นผลพลอยได้ อาศัยพลังหมู่เป็นแรงเหนี่ยวนำที่พากันทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน เป็นผัสสะให้กันได้เห็นกิเลสในตน เห็นความเจริญในตนเอาประโยชน์ได้มากอยู่

ได้รับความรู้ในการพัฒนาความคิดจิตวิญญาณของตนเอง ในการอ่านเวทนาในใจตนเองในทุกขณะที่ทำได้มากได้น้อย ฝึกทำใจในใจ แยกแยะ พิจารณาประโยชน์โทษภัย ได้เห็นสภาพที่หลุดพ้นจากความติดยึดต่าง ๆ นานา ซ้ำ ๆ มาเรื่อย ๆ เป็นวิชาเรียนของสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดในชีวิต ที่เคยผ่านมาเป็นสนามฝึกปฏิบัติที่มีพลังเหนี่ยวนำที่ดี เป็นพลังที่เสริมหนุน เป็นสนามแห่งการฝึกฝนลดกิเลสที่แท้จริง และดีมาก ๆ ค่ะ

คำตอบที่ 6

ประโยชน์ที่ได้จาก การเรียน Admin 2 คือ
1.1 ได้รับรู้ถึงวิธีการและขั้นตอน ในการนำองค์ความรู้ ไปบันทึกและเผยแพร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.2 ได้มีหมู่มิตรดี ที่มีความคุ้นเคยกันมากขึ้น มีโอกาสได้พูดคุย แลกเปลี่ยน แบ่งปันสภาวธรรมกันมากขึ้น
1.3 ได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำกิจกรรม ตามที่กลุ่มได้รับมอบหมาย และช่วยกันหาทางแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง

คำตอบที่ 7

ได้เห็นได้เรียนรู้และได้มีส่วนร่วมของการอปริหานิยธรรมที่ควบแน่นที่เข้มข้นและเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น ความเคารพศรัทธา และสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกันยิ่ง ๆ ขึ้น กับพี่น้องหมู่มิตรดีผู้มีศีลทั้งคุรุและนักศึกษา พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิก พร้อมเพรียงกันช่วยทำกิจ เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน เป็นการทำทั้งบุญทั้งกุศล คือบำเพ็ญกิจกรรมการงานเพื่อประโยชน์ของผองชนไปด้วย ในขณะเดียวกันก็ขัดเกลาจิตวิญญาณให้เกิดการลดละล้างกิเลส ทำให้สามารถเจริญในธรรมไปด้วยกันอย่างเป็นหมู่เป็นกลุ่ม

องค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบนี้ ทำให้ได้เห็นความดีของพี่น้องยิ่งขึ้น ได้เคารพศรัทธาในส่วนดีเมตตาในส่วนด้อยและไม่เพ่งโทษถือสากัน อันก่อให้เกิดการระลึกถึงกัน รักกัน เคารพกัน เกื้อกูลช่วยเหลือกัน ไม่วิวาทะกัน พร้อมเพรียงกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งตรงตามหลักของพุทธพจน์ ๗ นั่นเอง

คำตอบที่ 8

ครั้งแรกที่ได้เข้ามาทำให้ได้เรียนรู้โปรแกรมสามารถเข้าไปทำการบ้านวิชารามได้แล้ว​จากนั้นก็ได้ทำและช่วยตรวจการบ้านที่ส่งทำให้ได้ฝึกเช็คความละเอียดถูกต้องของงานมากขึ้นซึ่งได้ทำไปพร้อมกับหมู่กลุ่มยึดมติหมู่เป็นหลักไม่ติดยึดลดละกิเลสตัวเองลงและได้ประโยชน์จากการได้เรียนรู้เรื่องการเขียนข่าวจากพี่น้องในหมู่กลุ่มทำให้เข้าใจหลักการเขียนมากขึ้นและจะนำไปปฏิบัตตามโอกาสต่อไปเท่าที่จะจัดสรรเวลาได้

คำตอบที่ 9

ข้าพเจ้าได้ประโยชน์มากมายหลายอย่าง
งานนอก-งานแอดมินต้องมีพื้นฐานเรื่องคอมฯแต่ข้าพเจ้าไม่เป็นเลยเคยลองแล้วไปต่อไม่ได้ แต่ -งานใน ชัดๆคือเห็นอัตตาที่คิดว่าเรื่องการเขียนข้อความไม่มีผิดเพราะตรวจแล้วตรวจอีก ได้ล้างกิเลสตัวติดดีหลงผิดว่าทำถูกและได้นำมาปรับปรุงการเขียนให้ถูกและเปลี่ยนความคิดใหม่พยายามให้ถูกต้องสำคัญคือใจแรกๆกระเพื่อมเวลาที่พี่น้องในกลุ่มเรา-พี่น้องกลุ่มอื่นเมตตาชี้แนะไม่ต้านและใจไหวค่อยๆลงลดตามลำดับ ได้ประโยชน์ฟังคุรุและพี่น้องเล่าสภาวธรรมนำน้อมมาพิจารณาทำตาม

คำตอบที่ 10

งานนอก นอกจากได้องค์ความรู้เรื่องการทำเว็บไซด์ด้วยword press, การเขียนโพสต์ในเว็บไซด์,ความรู้เรื่องTag, Title, การตั้งขนาดภาพให้เหมาะสมกับงานเว็บไซด์, ความรู้เรื่องการเขียนบทความลงเว็บไซด์ ทำให้ข้าพเจ้าได้ความละเอียด-รอบคอบเพิ่มมากขึ้นในการตรวจทานคำผิดของบทความ, ตรวจไฟล์ภาพ, ตรวจสอบTag
งานใน ได้ล้างกิเลสตัวกลัว กลัวคนอื่นไม่รัก กลัวเข้าหมู่ไม่ได้ถ้ามีความคิดต่าง ได้ล้างกิเลสตัวกลัวพูดต่อหน้าสาธารณะ ฝึกความกล้าในการนำเสนอ, ความกล้าในการวิพากษ์คนอื่น, ได้ฝึกละเอียดในการทำงานหมู่, ฝึกยอมรับความพร่อง ความพลาดของตัวเองและน้อมนำแก้ไข, ลดอัตตาด้วยการยอมรับฟังคำแนะนำ-คำวิพากษ์จากกลุ่มอื่น โดยการเอาประโยชน์จากคำชี้แนะของพี่น้อง, ได้เรียนรู้การไม่เน้นการทำงานเชิงปริมาณ แต่เน้นจิตวิญญาณและคุณภาพมากกว่า และสุดท้ายฝึกฝนลดใจร้อน ไม่ทำงานคนเดียว ฝึกการทำงานเป็นหมู่

คำตอบที่ 11

ประโยชน์ตน(งานใน)ได้สละกิเลสตัวยึดดี “อยากให้พี่น้องปล่อยวางงานนอกได้” เมื่อมาทำงานกลุ่มเรามาเห็นพี่น้องบางท่านยังปล่อยวางงานนอกไม่ได้ จึงได้เห็นกิเลสตัวเองว่า มีความอยากให้พี่น้องปล่อยวางงานนอกได้ แม้จะเป็นความอยากที่ไม่มากและมีอาการอยู่ไม่นานแต่ก็รับรู้ว่ายังมีอยู่ จึงเพียรพยายามล้างกิเลสตัวนี้จนสำเร็จ โดยได้น้อมระลึกถึงคำสอนท่านอาจารย์หมอเขียว ที่กล่าวไว้ว่า ใจเราที่อยากให้เพื่อนวางได้นั่นแหละเป็นใจที่ยึดดี และตัวเรานั่นแหละที่ยังวางไม่ได้ พอระลึกได้ เห็นกิเลสตัวที่เราอยากให้เพื่อนปล่อยวางงานนอกได้ก็สลายลงไปทันที หัวเราะออกมาได้ นอกจากนั้นยังมีคำสอนท่านอาจารย์หมอเขียวอีกประโยคหนึ่งที่นำมาสอนใจตลอดเวลาคือ เรามีหน้าฝึกใจไม่ให้ยึดอะไร แม้กระทั่งเรื่องดี แต่ดีนั้นยังเกิดไม่ได้ ณ เวลานั้น ๆ ก็ต้องปล่อยวาง ตามฐานจิต และตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิตไป และการที่เราวางใจได้ ปล่อยวางได้ ก็เป็นพลังเหนี่ยวนำให้พี่น้องวางใจ ปล่อยวางได้ตามเช่นกัน

มาถึง ณ วันนี้ ประโยชน์ตนที่ได้รับโดยสรุปคือ เบิกบานใจ ในการบำเพ็ญในทุกบทบาทด้วยความใจเย็น ตรวจจับอาการของใจได้ละเอียดขึ้นและรู้ว่าเรื่องงานนอกอะไรควรวาง เรื่องงานในอะไรควรรีบเร่งบำเพ็ญทำเช่น การช่วยเอื้อจิตวิญญาณพี่น้อง ช่วยช้อนจิตวิญญาณพี่น้อง

ประโยชน์ท่าน(งานนอก)
ได้บำเพ็ญการลงบทความการบ้านทั้งของตนเองและของพี่น้องให้ละเอียดรอบคอบขึ้นกว่าแอดมิน1มากขึ้น เพื่อให้บทความอ่านเข้าใจง่ายเป็นประโยชน์กับผู้อ่านมากขึ้น
2.ได้บำเพ็ญประสานการประชุมอปริหานิยธรรม แลกเปลี่ยนสภาวธรรม ประจำสัปดาห์กับพี่น้องหมู่กลุ่มสม่ำเสมอ
3.ได้บำเพ็ญเข้าห้องเรียนและสอบ

คำตอบที่ 12

ได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกับหมู่กลุ่มในงานที่มีทั้งความยากและท้าทายกิเลสของตัวเองที่เข้มข้นขึ้น ได้ฝึกการประมาณกาย วาจา ใจต่อหมู่ ตลอดจนเกิดทักษะในการพัฒนางานนอกให้ดีขึ้น

คำตอบที่ 13

ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนวิชา แอดมินฯ 2 มีดังนี้
1.ได้รู้จักพี่น้องหมู่มิตรดีมากขึ้น แล้วได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ นอกจากนี้ก็ได้เรียนรู้การอปริหานิยธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
2. ได้เรียนรู้การทำงาน WordPress ตามลำดับขั้นตอน และได้นำความรู้มาบำเพ็ญช่วยงานของสถาบันวิชาราม

คำตอบที่ 14

ได้เรียนรู้การทำงานที่มีความละเอียดมากขึ้น ทั้งทางด้านการสื่อสารออกไปภายนอกพวธ. ภายในกลุ่มพวธ. และภายในจิตวิญญานตนเองมากขึ้น

2. เห็นแก่ส่วนรวมได้วางอัตตาอีกขั้นในการทำงานแม้เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มลดสิ่งใดในบทความ เพื่อลดความเอาแต่ใจตนเอง ก็ควรพึงแจ้งหมู่ที่ได้ตรวจสอบงานไปแล้ว ว่าเห็นควรหรือไม่

3. พลังของหมู่สำคัญมากในการสื่อสาร หากสำคัญตนผิดว่า เราตรวจสอบผลงานดีแล้ว หลงคิดว่าการทำงานคนเดียว งานก็ถูกต้องสมบูรณ์ได้ แต่เมื่อส่งให้หมู่มิตรตรวจสอบให้ จึงรู้ว่ายังมีจุดพร่องที่เรามองไม่เห็นอีกมากมาย หมู่ทำให้ช่วยเติมเต็มความพร่อง เพื่อที่จะได้สื่อสารบทความและงานออกไปดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่ก็ยังพร้อมวาง หากมีเหตุให้ไม่เกิดสมบูรณ์

4. Content Admin 2 มีงานละเอียดในการทำงานมากขึ้น จึงทำให้สละความโลภดีต้องการผลิตผลงานเยอะ ๆ ออกไป ทำน้อยหรือทำเท่าที่ทำได้ ผลิตเลยอะ แต่มีเวลาจำกัด ทำให้อาจเล่นทั้งกับหมู่และตนเอง ต้องฝึกประมาณการทำงานในปัจจุบัน

5. ได้ลดโลกธรรมที่จะต้องเอาภาระกับหมู่ จึงจะผาสุก เปลี่ยนเป็นฝึกทำงานให้เท่าที่ผาสุกเบิกบาน เพราะการทำงานด้วยการเอา การเบิกบูด พลังงานผิดศีลย่อมสื่อสารลงไปในผลงาน ไม่ถูกต้องตามธรรม

6. วิชานักข่าว ได้ฝึกสมาธิจิตตั้งมั่นในการตั้งใจฟังผู้พูดในแต่ละวิชา และรายการต่าง ๆ เพื่อจับประเด็นข้อมูลเนื้อหาสาระ แล้วทำสรุปออกมา เป็นประโยชน์อย่างต่อตนเองและผู้ที่ไม่สามารถติดตามในวันเวลาจริงได้ ทั้งยังเป็นกุศลดันวิบากทางปัญญาออกไป ทำให้เข้าธรรมะจนพ้นทุกข์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

คำตอบที่ 15

ได้ประโยชน์ด้านงานนอก คือ ได้เรียนรู้การทำงานการทำโพส การลงข้อมูลทางเว็ปไซต์ที่ advance มากขึ้น ทำให้สามารถเผยแพร่งานได้ด้วยตัวเอง 2.ได้สานพลังกับท่านคุรุ พี่น้องในกลุ่ม และพี่น้องนักศึกษาร่วมชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความเคยคุ้นฉันท์พี่น้องมากยิ่ง สิ่งที่ได้ด้านงานใน คือ เมื่อรับงานต่อจากพี่น้องย่อมมีผัสสะ ความไม่ได้ดังใจต่าง ๆ ทำให้ได้เห็นกิเลส ความเอาแต่ใจตัวเอง คิดว่าความคิดของเราถูกแต่เมื่อเราทำงานแล้วเสนอกลุ่มพิจารณา ทำให้ได้เห็นว่ายังมีความคิดที่ดีกว่าที่เราคิดอีกทำให้ได้ล้างกิเลสของตนเอง บางครั้งเมื่อเวลาทำงานมีน้อยเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่างานต้องสำเร็จทันเวลาที่ตั้งไว้ ทำให้เป็นทุกข์ ทำให้ฝึกวางใจว่าทำเท่าที่ทำได้ และเมื่อมีพี่น้องกลุ่มอื่นตรวจงานได้ตรวจใจว่ามีความชอบชังหรือไม่ สรุป คือ ทำให้ได้เห็นกิเลสที่ตนเองติดอยู่ แล้วได้ล้างกิเลส

คำตอบที่ 16

ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ทั้งงานนอก ( งานที่ได้เรียนรู้คำชี้เเนะจากคุรุเเละพี่น้อง ) เเเเละงานใน (ได้ดูใจของตนเอง )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *