เจริญสติวิปัสสนา ด้วยบททบทวนธรรม : บัณฑิตา โฟกท์

เจริญสติวิปัสสนา ด้วยบททบทวนธรรม : บัณฑิตา โฟกท์ มุกแสงธรรม

ข้าพเจ้าได้น้อมนำบททบทวนธรรม มาระลึกนึกถึงเป็นกรรมฐานในการเจริญสติ วิปัสสนา ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอทำให้มีสติและสมาธิดีอย่างต่อเนื่องมีความเบิกบานและผาสุกขึ้นเรื่อย ๆ


บททบทวนธรรมข้อที่1.เรื่องการเข้าใจผิด ของเรา กับผู้อื่น เราต้องระลึกรู้ว่า มันคือ วิบากกรรมเรา วิบากกรรมเขา แก้ไข ได้ด้วย การทำดี ไม่มีถือสาไปเรื่อย ๆ แล้ว วันใดวันหนึ่ง ข้างหน้า ในชาตินี้ หรือ ชาติหน้า หรือชาติ อื่น ๆ สืบไป ความเข้าใจผิดนั้น ก็จะหมดไปเอง

เนื่องจากข้าพเจ้าได้ร่วมบำเพ็ญงานจิตอาสา กับพี่น้องงหลากหลายกลุ่ม และ ในบางกลุ่ม ความคุ้นเคยก็ยังไม่มากพอที่จะเข้าใจซึ่งกันและกัน ความคิด คำพูด หรือการกระทำของข้าพเจ้าบางอย่าง ทำให้พี่น้องเข้าใจข้าพเจ้าผิดไปจากเจตนาที่จะสื่อออกไป เมื่อข้าพเจ้าได้เจอเหตุการณ์อย่างนี้ ได้น้อมนำธรรมะบทนี้มาพิจารณาตามทำให้ เจริญอภัย ไม่ถือสาพี่น้องที่เข้าใจข้าพเจ้าผิดไปและมีความเข้าอกเข้าใจ เห็นใจพี่น้อง เจริญเมตตาและอุเบกขาตามฐานจิตของแต่ละท่านได้ และ ขอบพระคุณท่านที่มาเป็นผัสสะให้ธรรมะข้อนี้เจริญยิ่ง ๆ ไปได้จริง

บททบทวนธรรม เป็น บทธรรมะ ที่ท่านอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ได้กลั่นออกมาจากพระไตรปิฎก ให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เป็นคัมภีร์ชีวิต หรือ ธรรมนูญชีวิต ซึ่งมีอีกหลายบท ที่น่าสนใจและน่าติดตามอ่านเพื่อนำมาใช้เป็นคติธรรมในการดำเนินชีวิตให้บรรลุศีลที่ถูกต้องถูกตรงได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก  เชิญชวนพี่น้องที่ปราถนาจะให้ชีวิตมีความเบิกบานและผาสุก แบบยอดเยี่ยม ยั่งยืน และยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ลองเข้ามาศึกษาและปฏิบัติตามกันดูค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *