วิชาการเก็บข้อมูลเบื้องต้น และวิชาการสัมภาษณ์เชิงลึกเบื้องต้น ครั้งที่ 4

วิชาการเก็บข้อมูลเบื้องต้น (วจ202) และวิชาการสัมภาษณ์เชิงลึกเบื้องต้น (วจ203) ครั้งที่ 4 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. เวลา 18:00น.-20:00น. โดยประมาณ มีนักศึกษาเข้าร่วมชั้นเรียน 11 คน


ในส่วนของวิชา วจ202 มีนักศึกษามาส่งผลงาน 1 ชิ้น มีการให้คำแนะนำในการปรับแต่งเนื้อหาและชี้แนะในการสรุปจบผลงานในลำดับต่อไป

ส่วนวิชา วจ203 ในสัปดาห์นี้มีการปรับรูปแบบให้เป็นทางการมากขึ้นโดยเริ่มจากการเขียนโครงการสัมภาษณ์ ซึ่งจะมีชื่อหัวข้อ ชื่อนักศึกษา ที่มาและความสำคัญ สมมุติฐาน และประเด็นคำถาม เป็นฟอร์มสำหรับเริ่มต้นการทำงาน เพื่อฝึกนักศึกษาให้ทำงานอย่างมีขั้นตอน เป็นการปูพื้นฐานการทำงานวิจัยในยิ่ง ๆ ขึ้นในลำดับต่อไป

ในชั้นเรียนนี้ก็จะเป็นการเสนอหัวข้อการสัมภาษณ์ของนักศึกษาซึ่ง ก็ให้เสนอกันตามความสนใจ และช่วยกันปรับแก้ไขชื่อให้เป็นภาษาที่เป็นเชิงวิชาการมากขึ้น โดยหัวข้อที่นักศึกษานำเสนอมีดังนี้

นักศึกษาสามารถเรียนรู้ย้อนหลังได้จาก

Playlist วจ202-203 [กดเพื่อเข้าชม]

ผู้บันทึก : ดิณห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *