vijjaram

รับสมัคร น.ศ.วิชชาราม อริยปัญญาตรี ปี พ.ศ. 2565

“กดเพื่อเข้าหน้ารับสมัคร“ ดูข้อมูลผู้สมัครอื่น ๆ สมัครปี 64 ช่วงที่ 1 สมัครปี 64 ช่วงที่… Read More »รับสมัคร น.ศ.วิชชาราม อริยปัญญาตรี ปี พ.ศ. 2565

แบ่งปันการเรียนรู้อริยสัจ 4 (ุมกราคม 65)

แบ่งปันการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมจากการเรียนรู้การใช้หลักอริยสัจ 4  ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2565 !?ปิดรับบทความในวันศุกร์ที่ 31… Read More »แบ่งปันการเรียนรู้อริยสัจ 4 (ุมกราคม 65)

กระดานแบ่งปัน (มกราคม ๒๕๖๕)

กระดานแบ่งปัน สังคมแห่งการเรียนรู้วิชชาราม (vijjaram learning society) ประจำเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2565 นักศึกษาวิชชารามทุกชั้นปี… Read More »กระดานแบ่งปัน (มกราคม ๒๕๖๕)

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (52/2564)

641231 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (52/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (52/2564)

กระดานแบ่งปัน ๑๒ (๒๕๖๔)

กระดานแบ่งปัน สังคมแห่งการเรียนรู้วิชชาราม (vijjaram learning society) สัปดาห์ที่ 12/2564 ประจำวันที่ 20-31 ธันวาคม… Read More »กระดานแบ่งปัน ๑๒ (๒๕๖๔)

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (51/2564)

641219 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (51/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (51/2564)

กระดานแบ่งปัน ๑๑ (๒๕๖๔) [1:1]

กระดานแบ่งปัน สังคมแห่งการเรียนรู้วิชชาราม (vijjaram learning society) สัปดาห์ที่ 11/2564 ประจำวันที่ 13-19 ธันวาคม… Read More »กระดานแบ่งปัน ๑๑ (๒๕๖๔) [1:1]

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (50/2564) [11:14]

641212 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (50/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (50/2564) [11:14]

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (49/2564) [9:11]

641205 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (49/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (49/2564) [9:11]