Skip to content

วิชา การเขียนบทความและการเผยแพร่

วิชา การเขียนบทความและการเผยแพร่

ผู้สอน : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ที่มาและความสำคัญ

การเผยแพร่ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตนั้นสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากกว่าหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ เพราะมีขั้นตอนน้อยกว่า ใช้ทุนน้อยกว่า แถมยังเผยแพร่ได้ไว เพียงแค่กดส่งเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงมีสื่อ บทความ เนื้อหา จำนวนมากให้เราได้ค้นหา และโดยมากเป็นเนื้อหาที่เพิ่มกิเลส หรือไม่ก็ชวนให้หลง สับสน เสียเวลากันไป ดังนั้นวิชานี้จึงสร้างมาเพื่อฝึกฝนทักษะนักศึกษาวิชชาราม เพื่อจะได้ไปทำงานจิตอาสาในหมวดงานสื่อ ช่วยเผยแพร่สิ่งดีออกไป ทั้งความรู้จากครูบาอาจารย์และความรู้ที่ตนปฏิบัติได้จริง เป็นจริงในตน

พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึง 3 สิ่ง ที่เปิดเผยแล้วเจริญ ปิดไว้ไม่เจริญ หนึ่งในนั้นคือ “ธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศไว้” ดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ เราก็ควรจะเพิ่มพูนทักษะที่ช่วยให้ความรู้โลกุตระได้เผยแพร่ไปไกลได้ยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. พัฒนาทักษะด้านการตกผลึกความคิด การพิมพ์ และการนำเสนอ
  2. ได้ทบทวนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุแห่งวิมุติ (เหตุแห่งความหลุดพ้นจากกิเลส)
  3. ได้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กระจายออกไปในสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน

จำนวนคาบเรียน : 6 คาบเรียน

วันที่เรียน ทุกวันอังคาร เวลา 18:30 น. – 19:15 น. โดยประมาณ

เวลาที่ใช้เรียนต่อคาบ ประมาณ 30 – 45 นาที

ช่องทางการเข้าร่วม : โปรแกรม zoom รับลิงก์ ได้ในห้อง line “นักศึกษา ส. วิชชาราม

ต้องการใช้ : โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ฯลฯ , ทักษะการพิมพ์, การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต

เอกสารประกอบการสอน

เนื้อหา

สัปดาห์ที่ 1 ( 22 ธ.ค. 2563) : แนะนำเนื้อหาการรีวิว ให้การบ้านรีวิวผลงาน “คลายรักคลายทุกข์” ผ่านเว็บไซต์วิชชาราม

สัปดาห์ที่ 2 (29 ธ.ค.2563) : ประเมินทักษะนักศึกษาในเบื้องต้น และให้การบ้าน รีวิวหนังสือ “เป็นโสดดีหรือมีคู่”

สัปดาห์ที่ 3 (5 ม.ค. 2564) : แจ้งผลการตรวจการบ้าน และให้การบ้าน รีวิวแบบยกเนื้อหามาอ้างอิง พร้อมรูปประกอบ จากหนังสือ “เป็นโสดดี หรือมีคู่” พร้อมตอบคำถามต่าง ๆ จากนักศึกษา

สัปดาห์ที่ 4 (12 ม.ค. 2564) : การใส่ภาพประกอบ สำหรับบทความในเว็บไซต์

สัปดาห์ที่ 5 (19 ม.ค. 2564) : การเขียนบทความและการวิเคราะห์คำสำคัญ

สัปดาห์ที่ 6 (26 ม.ค. 2564) : การเผยแพร่บทความ ประโยชน์และความเชื่อมโยง สรุปการเรียนรู้และภาพรวมการทำงาน

วีดีโอบันทึกการเรียนการสอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *