ข่าวห้องเรียนวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน ครั้งที่ 8

ห้องเรียน วิชา กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาพื้นฐาน ครั้งที่ 8 : เรื่อง ระบบไหลเวียนโลหิต
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 -21.30 น.

มีนักศึกษาเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ทั่วโลกมากกว่า 50 ท่าน ดำเนินการสอน โดย แพทย์หญิงกานดา ศักดิ์ศรชัย เรื่อง ระบบไหลเวียนโลหิต (Cardiovascular System)

บรรยากาศในห้องเรียนออนไลน์ที่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน จังหวัดมุกดาหาร และ สถาบันวิชชาราม มาเข้าเรียนกันเป็นปกติตามนัดหมายมีความเป็นกันเอง สบาย ๆ ไม่เคร่งเครียด ผู้สอนมีความชำนาญในการอธิบายและสอนเนื้อหาสาระได้กระชับ ฟังแล้วเข้าใจง่าย มีตารางสรุปเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้เกริ่นนำเข้าสู่บทเรียนอย่างน่าตื่นเต้น แม้ทุกระบบจะมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็ตาม แต่ระบบนี้หากล้มเหลวเมื่อใดจะเกิดภาวะคุกคามต่อสัญญาณชีพ เป็นภาวะวิกฤตที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนเพราะส่งผลต่อการมีชีวิตอยู่อย่างมาก

ระบบไหลเวียนโลหิต (Cardiovascular System)

เป้าหมายวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ มี 4 ข้อ

ข้อ 1 นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องระบบไหลเวียนโลหิต

ข้อ 2 นักศึกษาสามารถบอกอวัยวะหลักของระบบไหลเวียนโลหิต

ข้อ 3 นักศึกษาสามารถอธิบายหน้าที่ของแต่ละอวัยวะในระบบไหลเวียนโลหิตได้

ข้อ 4 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ของระบบไหลเวียนโลหิตกับการดูแลสุขภาพแพทย์วิถีธรรมได้

มีการทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ในช่วงท้าย 10 ข้อก่อนจบรายการและจากกันไป เมื่อได้เรียนรู้เนื้อหาในเรื่อง ระบบไหลเวียนโลหิต ที่มีอวัยวะหลักที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่สำคัญในการลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายรวมทั้งรับของเสียเพื่อขับออก ในกระแสเลือด ผ่านโครงสร้างของอวัยวะหลักต่าง ๆ ในระบบนี้ โดยมีการทำงานร่วมกันของ หัวใจเป็นอวัยวะช่องกลางอก มี 4 ห้อง ทำหน้าที่บีบส่งเลือดไปตามเส้นเลือดทั่วร่างกาย  เส้นเลือด หรือหลอดเลือด แบ่งเป็นระบบเส้นเลือดแดง ที่นำเลือดดีจากหัวใจไปยังอวัยวะต่าง ๆ เส้นเลือดดำที่นำเลือดเสียจากอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายกลับเข้าหัวใจเพื่อส่งไปฟอกที่ปอด และเส้นเลือดดำที่รับเลือดจากลำไส้สู่ตับเพื่อรับสารอาหารและกำาจัดพิษและเชื้อโรค เลือด เป็นของเหลวประกอบด้วย เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว ผลิตจากไขกระดูกและพลาสมา ซึ่งมีน้ำ แร่ธาตุ และพลาสมาโปรตีน ช่วยในการรักษาสมดุลและทำหน้าทีเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด

ตลอดจน เรียนรู้ กระบวนการทำงานที่ไม่มีวันหยุดของระบบนี้ จะหยุดก็เมื่อวางร่างวางขันธุ์กันเลยทีเดียว ตลอดจนหมู่เลือด กลไกลการควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย การวัดชีพจร ตำแหน่งและวิธีที่วัดชีพจร ค่าชีพจรขณะพักที่ปกติ สำหรับคนที่มีสุขภาพดี อัตราการเต้นของหัวใจควรอยู่ระหว่าง 60-100 ครั้ง/นาที ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ระดับความฟิตของร่างกาย อารมณ์ ขนาดตัว อาหาร การรับประทานยาบางชนิด ค่าความดันโลหิต ปกติอยู่ 120-129/80-84 มม.ปรอทที่ เรียนรู้โรคที่พบบ่อย ที่เกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตมีความผิดปกติ คือสูญเสียหน้าที่ของอวัยวะนั้น ๆ ของระบบที่ส่งผลให้

-โรคหลอดเลือดหัวใจ ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

-โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ

-โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นภาวะที่คลื่นไฟฟ้าหัวใจทำงานผิดปกติหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้องหัวใจ

-โรคหลอดเลือดแดงโป่งพอง

-โรคความดันโลหิตสูง

เรียนรู้โรคต่าง ๆ ที่เกิดจากระบบไหลเวียนโลหิต ทั้งสาเหตุ การปฏิบัติตัวให้หายจากโรค การป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค ตลอดจนอุบัติการของโรค การดูแลรักษาให้หายได้หรือไม่ อย่างไร

และการประยุกต์หลักการแพทย์วิถีธรรม มาใช้ในการปรับสมดุลร่างกาย เพื่อป้องกัน ดูแลรักษา บรรเทาเบาบางลดอาการที่เกิดความไม่สมดุล ในระบบไหลเวียนโลหิต เช่น การโยคะกดจุดลมปราณเพื่อปรับสมดุล และถอนพิษจากอวัยวะภายใน เป็นต้น

อาการเจ็บป่วย แก้ไขได้ด้วยการปรับสมดุลร้อนเย็น ใช้แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตาม หลักแพทย์วิถีธรรม ดังนี้

  • เม็ดเลิศ (แต่ละชีวิตควรพากเพียรทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะเป็นการดูแลสุขภาพด้านนามธรรมมีฤทธิ์เลิศยอดที่สุดกว่าทุกวิธีในโลก ซึ่งด้านนามธรรมของพุทธะนั้น มีฤทธิ์ประมาณ 70 % + เกิน 100 % ส่วนด้านรูปธรรมหรือด้านวัตถุ มีฤทธิ์ประมาณ 30 %)

เม็ดที่ 8 ใช้ธรรมะ ละบาป บำเพ็ญบุญกุศล ทำจิตใจให้ผ่องใส

คบมิตรดีสหายดีสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี คือ สานพลังกับหมู่มิตรดี ลดกิเลส และช่วยเหลือผู้อื่น

เม็ดที่ 9 คือรู้เพียรรู้พักให้พอดี

  • เม็ดหลัก (แต่ละชีวิตควรทำเป็นหลัก ทำเป็นประจำ ให้สม่ำเสมอ จนเป็นปกติของชีวิต เพราะเป็นการดูแลสุขภาพที่มีฤทธิ์สูงที่สุดด้านรูปธรรมหรือด้านวัตถุ ซึ่งต้องทำเป็นหลักควบคู่กับด้านนามธรรม)

เม็ดที่ 7 การรับประทานอาหารปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย

เม็ดที่ 6 การออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที่ถูกต้อง

  • เม็ดเสริม (ใช้เสริมในการปรับสมดุลร้อนเย็น เมื่อเกิดโรคหรืออาการไม่สบาย โดยเลือกใช้เฉพาะวิธีที่ใช้แล้ว สบาย เบากาย มีกำลัง เป็นอยู่ผาสุก ต่อผู้นั้น ณ เวลานั้น

เม็ดที่ 1 การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเย็น

เม็ดที่ 2 การกัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลม (การขูดระบายพิษทางผิวหนัง)

เม็ดที่ 3 การสวนล้างพิษออกจากลำไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน (ดีท็อกซ์)

เม็ดที่ 4 การแช่มือแช่เท้าหรือส่วนที่ไม่สบายในน้ำสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย

เม็ดที่ 5 การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย

สรุปเนื้อหาของวันนี้ คือ

1. เรียนรู้ระบบไหลเวียนโลหิตหน้าที่ของอวัยวะที่สำคัญในระบบไหลเวียนโลหิต และความเชื่อมโยงกับศาสตร์แพทย์วิถีธรรม
2. เรียนรู้กับหมู่มิตรดี ด้วยความผาสุก แม้เวลาล่วงเลยมา ก็ยังได้ร่วมทำบททดสอบทบทวนความรู้ก่อนจาก อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่เน้นคะแนน เพียงได้คะแนนความพ้นทุกข์เต็มที่ ยินดี พอใจ ไร้กังวล

[ติดตามรับชมวีดีโอ เพิ่มเติมได้]

เจริญธรรม สำนึกดี มีอภัย ใจไร้ทุกข์
บันทึกรายงานโดย : ณัฐพร คงประเสริฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *