เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรอริยปัญญาโท 7 ปี (2564)

สถาบันวิชชาราม เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับอริยปัญญาโท 7 ปี โดยจะเปิดให้ผู้สนใจสมัครที่สำเร็จการศึกษาในระดับอริยปัญญาตรี ในปี พ.ศ 2562-2563 ได้ลงทะเบียนสมัครเข้าเป็นนักศึกษาอริยปัญญาโท ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

รับสมัครศึกษาต่อในระดับอริยปัญญาโท(7ปี)[กดป้ายด้านบนเพื่อเข้าหน้ารับสมัคร]


ดูกิจกรรม รับสมัครอื่น ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *