สัญลักษณ์ วิชชาราม

ความหมายของ สัญลักษณ์ของสถาบันวิชชาราม

สิกขานุตตริยะ การศึกษาที่เลิศยอดที่สุดในโลก

การศึกษาของสถาบันวิชชาราม เป็นการศึกษาที่มุ่งจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ชีวิตได้รับธรรมะอันเป็นความผาสุกที่แท้จริงของชีวิต โดยดำเนินไปพร้อมกับการพึ่งตนและเกื้อกูลผู้อื่นด้วยการทำกิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต ซึ่งดำเนินการร่วมกับหมู่มิตรดีสหายดีในสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้ผู้ที่ได้มาศึกษาและฝึกฝน ณ สถาบันวิชชาราม ทุกท่านได้ก้าวไปสู่ความมี “ชีวิตพอเพียงเรียบง่าย ร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม จิตใจเป็นสุข

สีขาว หมายถึง แก่นธรรมพุทธศาสตร์ ในการก้าวไปสู่ ความบริสุทธิ์ ความเบิกบาน ความผาสุกและผ่องใส
สีเขียว หมายถึง พลังแห่งการกระทำคุณงามความดี ด้วยการพึ่งตน ขยัน ซื่อสัตย์เสียสละและแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูผู้อื่น (ช่วยคนให้พ้นทุกข์)ด้วยหลักพุทธธรรมะและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี
สีน้ำตาล หมายถึง การเจริญอธิศีลอธิจิตอธิปํญญา ในการปฏิบัติสัมมาอริยมรรค มรรคมีองค์ ๘ หรือการปฏิบัติสัมมาสมาธิ (สมาธิพุทธ) อย่างตั้งมั่น ในหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี
สีทอง หมายถึง แสงอรุณ ๗ ความอุดมสมบูรณ์ และความถึงพร้อมไปสู่การเริ่มต้นการมี
“ชีวิตพอเพียง เรียบง่าย ร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม จิตใจเป็นสุข”

ดวงอาทิตย์ หมายถึง การปฏิบัติสัมมาอริยมรรค องค์ ๘ ด้วยการเจริญอธิศีลอธิจิตอธิปํญญา หรือการปฏิบัติสัมมาสมาธิ (สมาธิพุทธ)อย่างตั้งมั่น ในหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี
แสงรัศมีรอบดวงอาทิตย์ หมายถึง พลังแห่งพุทธะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคนรับใช้ พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนไปสู่ความเบิกบานแจ่มใสและผาสุก อย่างยั่งยืนได้
ต้นไม้และใบไม้ หมายถึง แก่นธรรมพุทธศาสตร์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการก้าวไปสู่ ความบริสุทธิ์ ความเบิกบาน ความผาสุกและผ่องใส
วงกลม หมายถึง สุญญตาการให้ (ทาน)การเสียสละและแบ่งปันอย่างผาสุกและยั่งยืน