บุคลากร

บุคลากรสถาบันวิชชาราม (Personnel, Vijjaram Institute)

 

1.อธิการบดี(วิชชาธิการบดี)

The Rector

ดร.ใจเพชร  กล้าจน
Dr. Jaiphet Klajon
Naboongarden@gmail.com

อ่านประวัติ ดร.ใจเพชร กล้าจน [ภาษาไทย/english]

 

2.รองอธิการบดีฝ่ายวิชชาการ

Vice-Rectorfor Academic Affairs

ดร.นิตยาภรณ์ สุระสาย
Dr.Nittayaporn Surasai
Nittaya_bhorn@hotmail.com

 

3.หัวหน้าศูนย์วิชาการสถาบันวิชชารามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดมศึกษา)

Head of Academic Center, Vijjaram InstituteNortheast (higher education)

นางสาวดินแสงธรรม  กล้าจน
Miss Dinsaengdham Klajon
Momonut36@gmail.com

 

4.หัวหน้าศูนย์วิชาการสถาบันวิชชารามภาคใต้(อุดมศึกษา)

Head of Academic Center, Vijjaram InstituteSouthern (higher education)

ดร.สำรวม แก้วแกมจันทร์
Dr.Samruam Kaewkeamchan
kiawmink2328@gmail.com

 

5.หัวหน้าศูนย์การเรียนสถาบันวิชชารามภาคกลาง (อุดมศึกษา)

Head of Academic Center, Vijjaram InstituteCentral Region (higher education)

ดร.ผุสดี เจริญไวยเจตน์
Dr.phusadee charoenwaiyajet
Micheng.p@gmail.com

 

6.หัวหน้าศูนย์วิชาการสถาบันวิชชารามภาคเหนือ(อุดมศึกษา)

Head of Academic Center, Vijjaram InstituteNorthern (higher education)

นายอำนวย คลี่ใบ
Mr. Amnuay kleebai
homboon6424@gmail.com

 

7.หัวหน้าศูนย์วิชาการสถาบันวิชชารามต่างประเทศ(อุดมศึกษา)

Head of Academic Center, Vijjaram InstituteOverseas (higher education)

นายพลศักดิ์ สุขยิ่ง
Mr. Paul Sukying
psukying@gmail.com

 

8.หัวหน้าศูนย์การเรียนสถาบันวิชชาราม(การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

Head of Learning Center, Vijjaram Institute (Basic education)

ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน
Dr.Phupiendham Klajon
Phupiendham@gmail.com

 

 


รายชื่อ/คุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน“สถาบันวิชชาราม”(สวนป่านาบุญ ๒)

 

๑.๑ ดร.ใจเพชร กล้าจน ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค(สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และปริญญาเอกวิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ผู้บริหารศูนย์การเรียน

๑.๒ นางสาวภูเพียรธรรม กล้าจน ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑.๓นางสำรวมแก้วแกมจันทร์ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตผู้เปลี่ยนแปลงสังคม UMKC.ประเทศไทยผู้จัดการศึกษา

๑.๔นางสาวมันทณาแก้วแท้ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้าผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน

๑.๕ นางสาวลักขณา วรพงศ์พัฒน์ปริญญาโทวิทยาศาสตร์(สาธารณสุข)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน

๑.๖ นายมงคลวัฒน์รัตนชล ปริญญาโท วิทยาศาสตร์(สาธารณสุข)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน

๑.๗ นายวิชัย  จตุภัทร  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์(สาธารณสุข)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน

๑.๘นางศิริพันธ์  เวชตรง  ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  การบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน

๑.๙ นางรัตนาภรณ์พูลภิญโญ ปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน

๑.๑๐นางสาวศิริรักษ์  พรมเล็ก  ปริญญาตรี ออกแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน

๑.๑๑ นางนฤมล  เฉ่งไล่ ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล บิดามารดาและเด็ก  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน

๑.๑๒นางสาวกิตติมา  พรมเล็ก ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน

๑.๑๓ นางสาวอุบลวรรณา  มะลิวัลย์  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์                    เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน

๑.๑๔ นางสาวระวิ  เพียรเจริญ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยครูสงขลา ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑.๑๕ นางบำเพ็ญ วงศ์ประชุม  ปริญญาตรี นาฎศิลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา   ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑.๑๖นางศิริขวัญ  แซ่ลิ่ม  ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

ผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน

๑.๑๗ นางสาวรจรินทร์อักขะโคตร ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน

๑.๑๘ นางสาวชาลี  มากแก้ว  ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต คหกรรมศาสตร์  สถาบันราชภัฎสงขลาผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน

๑.๑๙นางสาวสายใจ  อ่อนแก้ว ปริญญาตรีเอกสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ สงขลา  ผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน

๑.๒๐ นายสร้างพร กล้าจนปริญญาตรี เอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ สงขลา                             ผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน

๑.๒๑ นางสาวสำรวย  นาคะนนท์  อนุปริญญา  สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ นครศรีธรรมราชผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน

๑.๒๒นายจรัญ  บุญมี  ปริญญาตรี ผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์   ผู้แทนผู้ปกครอง

๑.๒๓นายสุธีร์จินดาวงศ์ ปวส. ผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน

๑.๒๔ นางสาวนภาพร วงศ์วิวัฒน์ ปริญญาตรี  เทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน

๑.๒๕นางสาวนธกานต์ สุวรรณ   มัธยมศึกษาปีที่ ๖  กศน.  พัทลุง   ผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน

๑.๒๖นางสุวิมล มณีโชติ ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้นิเทศ

๑.๒๗แพทย์หญิงสุภารัตน์ องค์พัฒนาวุฒิคัณพ.บ วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้นิเทศ

๑.๒๘นางศุทธินี  พรมเล็ก ปริญญาตรี นาฏศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ผู้นิเทศ

๑.๒๙นางสาคร รอดรัตน์ ปริญญาตรี รัฐประสาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้นิเทศ

๑.๓๐นางทิษฏยา โภชนา ปริญญาโท  ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  ผู้นิเทศ

๑.๓๑ นางสาวสุรางค์  สมวิวัฒนกุลปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย  ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑.๓๒ นางอารมณ์  ผ่องสุวรรณปริญญาตรีผู้ทรงคุณวุฒิ

๑.๓๓นางสาวพัชรีย์  พรหมทองปริญญาตรีผู้ทรงคุณวุฒิ

๑.๓๔นางสมเพียร สุวรรณรัตน์    มัธยมศึกษาปีที่ ๖  สตูลวิทยา  ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑.๓๕ นางสาวชุติวรรณ  แสงสำลีปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผู้ทรงคุณวุฒิ

๑.๓๖ นายวัชระ เกตุชู กำลังศึกษาปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์  ผู้นิเทศ

๑.๓๗ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศริน มนูญผล  ปริญญาเอกการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

หมายเหตุ บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการของศูนย์ฯ มีคุณสมบัติเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

และเป็นผู้บำเพ็ญคบคุ้น