วัตถุประสงค์

สถาบันวิชชาราม

“การศึกษาที่ไม่ลดกิเลสกู้ประเทศไม่ได้”

(พ่อครู สมณะโพธิรักษ์)

“ธรรมะเด่น เน้นฐานงาน ชาญวิชชา”

 

ปรัชญาการศึกษาของสถาบันวิชชาราม (Philosophy)

“อริยศีลนำสุขมาให้”

วิสัยทัศน์ (vision)

สถาบันวิชชาราม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติไปสู่สภาพชีวิต
พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม และจิตใจเป็นสุข

พันธกิจ (Mission)
1).สร้างจิตอาสาวิถีธรรมเพื่อมวลมนุษยชาติ
2).วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ

ค่านิยมหลัก (Core values)
1). คบมิตรดี
2). มีศีล
3). ทำสมดุลร้อนเย็น
4). พึ่งตน
5). แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์