เกี่ยวกับเรา

สถาบันวิชชาราม

เป็นสถาบันที่มุ่งศึกษาแนวทางหรือวิธีการที่นำไปสู่ความผาสุกในชีวิต และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาได้พบว่า การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถนำไปสู่ชีวิตที่ผาสุกได้จริง ทางสถาบันวิชชารามจึงได้ศึกษาองค์ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี (ปริยัติ) การลงมือปฏิบัติจริง (ปฏิบัติ) และผลจากการปฏิบัติ (ปฏิเวธ)

งานวิจัยของสถาบันวิชชาราม เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ความจริงตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งคำสอนทุกคำสอนของพระองค์เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ และพระองค์ได้ตรัสว่า เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้ (เอหิปัสสิโก) เป็นจริงตลอดกาล (อกาลิโก) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีค่ามากต่อชีวิตมนุษย์ เพราะมนุษย์ทุกคนต่างก็รักสุขเกลียดทุกข์ ทุกคนต่างก็แสวงหาทางพ้นทุกข์ เพื่อที่จะได้รับความสุขอันยั่งยืน ทางสถาบันจึงได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติอย่างมีแบบแผนทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อนำไปสู่องค์ความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมวลมนุษยชาติ

ขอเชิญชวนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมและผู้ที่เคยผ่านค่ายแพทย์วิถีธรรมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข็นกงล้อพระธรรมจักรด้วยการตอบแบบสอบถามการวิจัยวิชชาราม เพื่อรวบรวมวิธีการทำใจในใจโดยแยบคาย(โยนิโสมนสิการ) และผล (ภาวนา) ที่ได้รับแล้วจริงกับตัวท่านเอง คือวิบากดี และ วิบากร้ายทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับทุกท่านที่สนใจในการปฏิบัติ “อริยมรรคมีองค์ 8 ทางเอกสายเดียวสู่ความพ้นทุกข์” เพื่อเดินตามรอยบาทพระศาสดา