พุทธะชนะทุกข์ : ภาคใต้ (กันยายน 2565)

นักศึกษาวิชชารามและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ร่วมบันทึกเรื่องราวจากชีวิตจริงของตนเองที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือคำสอนของครูบาอาจารย์ …อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โจทย์ พุทธะชนะทุกข์

!สำหรับนักศึกษาสังกัดภาคใต้

นักศึกษาพิมพ์เรื่องราวหรือคัดลอกข้อมูลส่งในส่วนแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 thought on “พุทธะชนะทุกข์ : ภาคใต้ (กันยายน 2565)”

 1. รมิตา ซีบังเกิด

  160084
  รมิตา ซีบังเกิด
  หมวด สิ่งแวดล้อม
  เรื่อง การบริหารจัดการขยะ
  คำสำคัญ เขตเทศบาล/ปัญหาขยะ/การจัดการขยะ/ความสุข
  ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาของหน่วยงานคือเรื่องการจัดการขยะของชุมชน
  เทศบาลมีโครงการ”บ้านไร้ถังขยะ” คือแต่ละบ้านจะนำขยะ
  ใส่ถุงและมาวางไว้หน้าบ้านในช่วงเช้า รถขยะจะมาเก็บนำไปทิ้งอีกอำเภอหนึ่งทุกวัน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเดือนละหลายหมื่นบาท เป็นขยะรวมทุกอย่างอยู่ในถุงเดียวกัน เพราะประชาชนขาดความตระหนักและความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
  ข้าพเจ้ามีความตระหนักในการจัดการขยะค่อนข้างเคร่งครัด โดยยึดหลักการใช้ชีวิตตามคำสอนของท่านอาจารย์หมอเขียวที่ว่า “ชีวิตต้องฝึกอยู่อย่างประหยัด เรียบง่ายให้ได้ ประหยัดคือ กินน้อยใช้น้อยในขีดที่แข็งแรงที่สุด ไม่ทรมานตน ไม่เสียหาย จำเป็นจึงใช้ ไม่จำเป็นไม่ใช้ เป็นประโยชน์จึงใช้ เป็นโทษไม่ใช้ เพื่อก้าวไปสู่ชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่ดีงาม จิตใจที่เป็นสุข”
  สิ่งที่ข้าพเจ้าทำคือ
  1.เมื่อไปตลาดจะนำตะกร้าไปใส่และไม่ขอรับถุงใส่ของที่ไม่จำเป็นเพื่อลดปริมาณขยะ
  2.แยกขยะออกเป็น 3 ประเภทคือ ขยะสด ขยะแห้ง และขยะที่สามารถนำกลับไปใช้ได้
  – ขยะสดจะนำไปทำปุ๋ยหมัก หรือนำไปหมักกับดิน เพื่อใช้ในการปลูกผักและผลไม้ ส่วนน้ำหมักที่ได้จากการหมักผลไม้รสเปรี้ยว ก็นำมาทำน้ำยาเอนก
  ประสงค์ เพื่อใช้ในครัวเรือน
  – ขยะแห้งเช่นถุงพลาสติกขนาดเล็กที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ก็จะรวบรวมไปเผาในแปลงผักและสวน
  – ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้เช่น ถุงพลาสติกใส่ของ ถุงดินเพาะปลูก ถุงข้าวสาร ถุงปุ๋ย ฯลฯ จะนำไปล้างให้สะอาดนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำไปปลูกผัก ขวดน้ำดื่ม หรือขวดบรรจุภัณฑ์จะล้างและมอบให้พนักงานเก็บขยะของเทศบาลเพื่อให้เขานำไปขายเป็นรายได้
  การปฎิบัติแบบนี้ข้าพเจ้าจึงมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน ถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กน้อยแต่ก็ยังดีที่ได้ทำ อย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างแก่คนในชุมชน
  ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการชุมชน บางครั้งได้รับเชิญจากเทศบาลให้เป็นวิทยากรในเรื่องการบริหาจัดการขยะในชุมชนด้วย จริงๆแล้วสิ่งที่ทำทั้งหลายเพราะความสำนึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและทำด้วยความเต็มใจ สุขใจโดยการนำบททบทวนมาใช้ที่ว่า ” นับ 1 ที่เรา เริ่มต้นที่เรา ทำความดีที่เรา นี่คือ เส้นทางเพื่อการพึ่งตน และช่วยคนให้พ้นทุกข์”
  ” ทำดีเต็มที่ทุกวัน ก็สุขใจเต็มที่ได้ทุกวัน ได้เท่าไหร่ พอใจเท่านั้น พอใจเมื่อไหร่ ก็สุขใจเมื่อนั้น”
  11 กันยายน พ.ศ. 2565
  ประวัติผู้เขียน
  ชื่อ รมิตา ซีบังเกิด (ไพรดินพุทธ
  ) อายุ 66 ปี จิตอาสาภาคใต้ สวนป่านาบุญ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นข้าราชการบำนาญครู ปัจจุบันอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เป็นนักศึกษาสถาบันวิชชาราม ระดับอริยปัญญาตรี หลักสูตร 7 ปี
  ชั้นปีที่ 1