ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 24

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 24
วันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564
เวลา 16:00 – 17:00 น.

การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาบำเพ็ญ การเรียนรู้ด้วยตนเอง เอฟเฟค Lens flare, Water และ Particles


 วันนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจ เข้ามาร่วมเรียนรู้ทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ มีดังนี้

    1. ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจากเดิม ไปเป็นการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาบำเพ็ญ เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
    2. เรียนรู้เทคนิคการใช้เอฟเฟค Lens flare, Water และ Particles
    3. ปรึกษาหารือปัญหาอุปสรรคในการบำเพ็ญตัดต่อวิดีโอ

แม้นว่าจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง แล้วนำไปฝึกฝนให้เกิดความชำนาญในการตัดต่อคลิปวิดีโอ โดยหากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็สามารถนำมาปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงในชั่วโมงเรียนต่อไป ซึ่งนับว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนที่ท้าทายสำหรับนักศึกษามาก เหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ต้องฝึกงานกันแล้ว ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนก็จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ฝึกฝนทักษะความชำนาญเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
รายงานข่าวโดย : แอดมินรวงข้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *