Skip to content

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 21

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 21
วันอาทิตย์ ที่ 22 สิงหาคม 2564
เวลา 18:30 – 21:15 น.

การจัดเตรียมค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทยกับชุมชนต้นแบบ และการประชาสัมพันธ์การจัดทำคลิปสั้นพึ่งตน พ้นภัยโควิด 19


วันนี้มีพี่น้องจิตอาสาและนักศึกษาวิชชารามได้เข้ามาร่วมในชั้นเรียนครั้งนี้ จำนวน 16 ท่าน โดย คุรุพิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์ (จางคลาย) เป็นผู้สอน

ในวันนี้ไม่มีกิจกรรมการสอนเทคนิคหรือวิธีการตัดต่อวิดีโอแต่อย่างใด แต่เป็นการร่วมปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็น ในประเด็นดังต่อไปนี้

    1. การจัดเตรียมค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2564 โดยมีชุมชนต้นแบบเข้าร่วม จำนวน 3 ชุมชน
    2. การประชาสัมพันธ์การจัดทำคลิปสั้นพึ่งตน พ้นภัยโควิด 19

นักศึกษาที่เข้าร่วมชั้นเรียนในวันนี้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย และมีพลังพร้อมบำเพ็ญทั้งกายใจ พร้อมรับงานใหม่ ๆ ที่พี่น้องจิตอาสา หรือผู้ชมทางบ้านจะส่งเข้ามาให้ดำเนินการตัดต่อเพื่อใช้งานเกี่ยวกับแพทย์วิถีธรรมต่อไป

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
รายงานข่าวโดย : แอดมินรวงข้าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *