ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 20

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 20
วันอาทิตย์ ที่ 15 สิงหาคม 2564
เวลา 18:30 – 19:17 น.

เทคนิคการเลือกใช้สีในองค์ประกอบภาพ Color combination เพื่อความสะดวกในการเลือกใช้สีให้เข้ากับงานวิดีโอ ลดเวลาในการพิจารณาตัดสินใจการใช้สี


 วันนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจ เข้ามาร่วมเรียนรู้ทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ มีดังนี้

    1. เทคนิคการเลือกใช้สีในองค์ประกอบภาพ Color combination ผ่านเว็บไซต์ Canva.com

เนื่องจากวันนี้เริ่มเรียนช้า เนื่องจากนักศึกษาหลายท่านติดภารกิจร่วมกันบำเพ็ญอีกงานหนึ่ง คุรุจึงเริ่มสอนเมื่อนักศึกษาได้ทยอยกันเข้าห้องเรียนพร้อมหน้า ทั้งในช่วงเวลาที่ต่อจากชั่วโมงเรียน ยังมีวาระที่จิตอาสาทั่วโลกต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดสัมมนาออนไลน์ ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ.2564 นี้ด้วย ทำให้การเรียนในวันนี้มีความกระชับ สั้น เข้าใจง่าย และเช่นเคยที่บรรยากาศในห้องเรียนนี้จะยังมีความอบอุ่น ความเมตตา ไมตรีจิตของท่านคุรุและความตั้งใจ มุ่งมั่นในการเรียนรู้ จึงหลอมรวมเป็นพลังให้ทุกคนได้มีแรงกาย แรงใจในการร่วมบำเพ็ญสร้างสรรค์สื่อวิดีโอที่ดี มีคุณค่าต่อผู้อื่นต่อไป

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
รายงานข่าวโดย : แอดมินรวงข้าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *