Skip to content

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 17

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 17
วันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม 2564
เวลา 18:30 – 22:00 น.

 การอัปเดทโปรแกรม VSDC v 6.7.5 เทคนิคการทำ Snapshot การสืบค้นแหล่งข้อมูลประกอบเพิ่มเติม และการนำเสนองานกลุ่ม


วันนี้มีพี่น้องจิตอาสาและนักศึกษาวิชชารามได้เข้ามาร่วมในชั้นเรียนครั้งนี้ จำนวนกว่า 17 ท่าน โดย คุรุพิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์ (จางคลาย) เป็นผู้สอน โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 เรื่อง ดังนี้

1. ข่าวอัปเดท VSDC v 6.7.5

2. เทคนิคการทำ Snapshot

3. ของฟรีที่ไม่มีโทษ 

ภาพและเสียงฟรี (ไม่ติดลิขสิทธิ์ ไม่มีไวรัส)

  • pixabay.com
  • freepik.com
  • facebook sound collections
  • royalty free audio

4. นำเสนองานกลุ่ม

โดยนักศึกษาได้นำเสนองานกลุ่มเป็นคลิปสั้น โดยมีเนื้อหาในการนำเสนอ ดังนี้

  • นำเสนอวิดีโอคลิปสั้นในชั้นเรียน
  • อธิบายขั้นตอนการทำงาน
  • ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
  • สภาวธรรมหรือทุกขอริยสัจ

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
รายงานข่าวโดย : แอดมินรวงข้าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *