ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 14

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 14
วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน 2564
เวลา 18.30 -20.00 น.

วันพิเศษวันหนึ่งที่มีพี่น้องจิตอาสา นักศึกษาวิชชาราม และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร มาเราร่วมกันแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับงานตัดต่อวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์


มีพี่น้องจิตอาสาและนักศึกษาวิชชารามได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมกันครั้งนี้จำนวน 22 ท่าน โดยมี คุรุพิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์ (จางคลาย) เป็นผู้สอน โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 เรื่อง ดังนี้

1. การบ้านนักศึกษาวิชาตัดต่อวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์

เขียนบันทึกย่อ สรุปผลการเรียนวิชานี้ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ตามหัวข้อต่อไปนี้

1) ได้เรียนรู้สิ่งใหม่อะไรบ้าง
2) มีทัศนคติต่องานสื่อเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่ อย่างไร
3) มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในการเรียนหรือไม่ อย่างไร

(*) แถมท้าย (ข้อนี้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้) คือ มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะสำหรับผู้สอนหรือไม่ อย่างไร

พิมพ์ส่งเป็นข้อความทางไลน์ หรือเขียนลงกระดาษแล้วถ่ายรูปส่งก็ได้ครับ

ความยาว ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ หรือประมาณ 1,500 คำ

กำหนดส่ง วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 (ส่งก่อนก็ได้)

 เขียนความจริงตามความเป็นจริง เป็นประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน

2. ปัญหาที่พบหลังจากที่การอัปเดตโปรแกรม VSDC รายละเอียดสามารถดูวิธีการอัปเดตจากคลิปย้อนหลังได้

3. จัดกลุ่มการทำงาน

  • จัดกลุ่มละ 3-5 ท่าน
  • หน้าที่หลัก : ช่างคิด ช่างภาพ และช่างตัดต่อ
  • เตรียมทำงานแบบโปรเจกต์
  • ใช้หลักสาราณียธรรม 6 และพุทธพจน์ 7 ในการทำงาน

4. ส่งใหม่ที่โปรแกรมให้มาหลังจากอัปเดต

  • การปรับแต่งหน้าจอการทำงาน
  • การใช้เทคนิคเกี่ยวกับตัวอักษร (Text effect)
  • การใช้เทคนิคการเปลี่ยนภาพ (Transition )

5. การบ้าน ให้แต่ละกลุ่มไปทำคลิปโฆษณาสั้น ๆ เกี่ยวกับรายการทีวีหมอเขียว ความยาวประมาณ 1-2 นาที ส่งภายใน 2 สัปดาห์ (ไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2564)

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ ค่ะ
รายงานข่าวโดย : แอดมินรวงข้าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *