640517 บันทึกการประชุมทีมวิชาการแพทย์วิถีธรรม งานบัณฑิตศึกษา สถาบันวิชชาราม

640517 บันทึกการประชุมทีมวิชาการแพทย์วิถีธรรม งานบัณฑิตศึกษา สถาบันวิชชาราม

วาระที่ 1 แนะนำงานบัณฑิตศึกษาวิชชาราม

1.1 งานทะเบียน รับนักศึกษาใหม่และอนุมัติการจบ ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ ซึ่งเก็บหน่วยกิตในวิชาต่าง ๆ ที่ได้เรียนร่วมกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารพร้อมกับหลักสูตรวิชชารามได้ จะมีการนัดหมายวันประชุมย่อยเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับนักศึกษาใหม่ปี 2564 หลังจากนี้
*ปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์การเรียน ฯ นักศึกษาวิชชารามและทวิภาคี วันที่ 26 พ.ค. 2564
1.2 การเงิน รายรับมาจากค่าเทอมนักศึกษาที่เรียนวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและอาจารย์พิเศษบริจาคเงินค่าสอนจากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร รายจ่ายเป็นค่าเทอมของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 60 คน (นักศึกษาที่ไม่สามารถจ่ายค่าเทอมเองทางสถาบันวิชชารามเป็นผู้ออกทุนให้)
1.3 งานส่งเสริมและประสานงาน เป็นงานที่ช่วยคุรุและนักศึกษาให้เรียนรู้ผ่านออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ตอนนี้เริ่มต้นจากการทดลองสอบวิชาอริยสัจ 4 ด้วยข้อสอบออนไลน์โดยใช้กูเกิ้ลฟอร์ม (google from) และการเข้าห้องสอบด้วยโปรแกรมซูม (Zoom) ซึ่งจะมีการนำไปใช้ในทุกวิชาต่อไป
1.4 งานข่าวและประชาสัมพันธ์ เป็นเก็บข่าวสารภายในสถาบันเผยแพร่ในองค์กรและสู่สาธารณะ ซึ่งวิชาแอดมินเว็บไซต์สถาบันวิชชารามกำลังจัดการเรียนรู้และฝึกปฎิบัติเพื่อให้นักศึกษาที่สนใจร่วมบำเพ็ญนำไปทำงานจริง ทั้งข่าวที่เป็นงานเขียนและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
1.5 งานห้องสมุดวิชชาราม เน้นผลงานที่เป็นการบ้านของนักศึกษาที่ส่งเข้ามาในเว็บไซต์วิชชาราม vijjaram.ac.th และต่อไปจะมีการรวบรวมงานวิจับของแพทย์วิถีธรรมให้สืบค้นได้ง่ายขึ้น เผยแพร่ควบคู่ไปกับงานเว็บไซต์หมอเขียว morkeaw.net
1.6 งานวิจัย วารสารวิชาการวิชชาราม และคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน
– ช่วงนี้เน้นงานวิจัยผลิตภัณฑ์ของแพทย์วิถีธรรม สมัครร่วมบำเพ็ญกับจิตอาสา คุณดินแสงธรรม (ติ๊ก) และคุณผ่องไพรพุทธ (คะน้า)
– งานวารสารวิชชาการวิชชาราม สมัครร่วมบำเพ็ญกับจิตอาสา คุณน้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) เริ่มบำเพ็ญงานวารสาร เล่ม 6 ในวันที่ 24 พ.ค. 2564 โดยจะเผยแพร่องค์ความรู้เป็นวารสารออนไลน์ในเว็บไซต์สถาบันวิชชาราม
– คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน สมัครร่วมบำเพ็ญกับจิตอาสา คุณพุทธพรฟ้า (โอ๋) จะมีการนัดหมายวันประชุมย่อยหลังจากนี้ เพื่ออนุมัติงานวิจัยภายในสถาบันและผู้มาทำงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้แพทย์วิถีธรรม

วาระที่ 2

เรียนรู้การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วยกูเกิ้ลฟอร์ม (google form) โดยคุรุฝ่ายศิลป์และไอที ซึ่งจะมีการนำไปใช้ในทุกวิชาต่อไป

วาระที่ 3

การเก็บงานในกูเกิ้ลไดรฟ์ (google drive) วิชชาราม ซึ่งสามารถแยกโฟนดอร์ได้ในแต่ละรายวิชาเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ต่อไป

วาระที่ 4

ความคืบหน้างาน มคอ. 3 (แผนการเรียนรู้รายวิชา) หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ส่งมาแล้ว 6 วิชา จิตอาสาน้อมพรฟ้ารับประสานงานต่อไป และขอให้คุรุเก็บภาพกิจกรรมการเรียนออนไลน์เป็นรายเดือนจนจบแต่ละวิชาในเทอมที่ 1

*ทีมวิชาการควรเรียนรู้งานสื่อสารและไอทีเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นการเชื่อมโดยงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยจัดการข้อมูลให้สืบค้นและนำมาใช้งานได้ง่าย
*งานบัณฑิตศึกษาและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับฐานงานอื่น ๆ จะนำไปหารือในส่วนที่เชื่อมโยงกัน เช่น ประชุมสื่อทุกวันพุธ วิชาแอดมินเว็บวิชชาราม วิชาตัดต่อวิดีโอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *