สอบกลางภาควิชาอริยสัจ 4 วันที่ 10 พ.ค. 64

ข่าววิชชาราม
ขอเชิญนักศึกษาสถาบันวิชชารามเข้าร่วมสอบกลางภาควิชาอริยสัจ 4 วันที่ 10 พ.ค. 64 เวลา 18.00 น. โดยโปรแกรมซูม (Zoom)

การสอบนี้เป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจนักศึกษาหลังจากเรียนรู้วิชาอริยสัจ 4 รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ซึ่งท่านจะได้ทราบว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจถูกตรงตามหลักอริยสัจ 4 เพื่อนำไปปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์มากน้อยเพียงใด และเป็นประโยชน์ให้ผู้จัดการเรียนรู้นำมาปรับปรุงในส่วนที่ยังบกพร่อง

รายละเอียดมีดังนี้
1. สอบประเมินความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับอริยสัจ 4 ที่อาจารย์หมอเขียวบรรยายและการบ้านอริยสัจ 4 ของหลักสูตรสถาบันวิชชาราม 30 คะแนน
2. เวลาในการสอบ 18.00 น. – 19.30 น. หากท่านใดไม่สะดวกสามารถสอบย้อนหลังนอกจากเวลาที่กำหนดได้ภายในวันที่ 12 พ.ค. 64
3. สอบผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม (google form) ด้วยมือถือและคอมพิวเตอร์ หากท่านใดไม่สะดวกสามารถสอบแบบใช้กระดาษได้
4. เฉลยข้อสอบ วันที่ 13 พ.ค. 64 เวลา 20.00 น.

*สามารถทดลองทำข้อสอบวิชชารามผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม (google from) แล้วดูผลหลังสอบเสร็จได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHZdeQOyO5qjUyiVvEOxQmJpprfF9FKCR4VroN1VOS0bPVKw/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *