ขอเชิญนักศึกษาทุกท่าน เรียนวิชา สุขภาพองค์รวม 7 พ.ค. 2564

ขอเชิญนักศึกษาทุกท่าน เรียนวิชา สุขภาพองค์รวม ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.00 น.- 21.00 น.

โดย อาจารย์พิเศษ ดร.พรรณทิพา ชเนศร์
ปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์ สาขาพุทธจิตวิทยา (Ph.D., Buddhist Psychology) (มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
ปัจจุบัน เป็นวิทยากร/ อาจารย์พิเศษ/ ผู้ให้การปรึกษาสุขภาพองค์รวมและดูแลลูกค้าสัมพันธ์/ ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านพุทธจิตวิทยา หรือแพทย์แผนไทย/นักเขียน/ แพทย์แผนไทย /Buddhist Psychology Specialists/Coach (Buddhist Psychology Coach, Mindfulness Coach, Coach of Life, Executive Coach, Motivation Coach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *