Skip to content

640418 คะแนน 4 สัปดาห์แรกของ วิชา อริยสัจ 4

หลังจากได้มีการทดลองเก็บคะแนนวัดผลการตรวจการบ้านของนักศึกษาวิชชาราม ในวิชา อริยสัจ 4 ใน 4 สัปดาห์แรก ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม -18 เมษายน 2564 มีนักศึกษามาร่วมกิจกรรมนี้ 15 กรณีศึกษา

เป็นการตรวจการบ้านเพื่อเก็บคะแนนทั้งหมด 40 คะแนน โดยแบ่งเป็น

หมวดการให้คะแนน นำเสนอการบ้านหน้าห้องวิชาอริยสัจ 4 ข้อละ 10 คะแนน
1.ความเบิกบานในการนำเสนอ
2.การนำเสนอที่กระชับ เข้าใจได้ง่าย
3.ความถูกต้องตามหลักอริยสัจ 4
4.สภาวธรรมถูกต้องสู่การพ้นทุกข์

ความเบิกบานในการนำเสนอ
– มีอาการเบิกบาน ในระหว่างการพูดและรับฟังโต้ตอบข้อคิดเห็น

การนำเสนอที่กระชับ เข้าใจได้ง่าย
– การพูดเล่าเรื่องราวที่เป็นไปตามลำดับ ไม่วกไปวนมา ผู้ฟังสามารถเข้าใจเรื่องราวได้ง่าย

ความถูกต้องตามหลักอริยสัจ 4
– การพูดหรือเขียนการบ้าน ถูกต้องตามหลักอริยสัจ 4 คือนำเสนอ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แต่ละข้อได้ถูกต้อง ไม่สลับ ไม่วกวน

สภาวธรรมถูกต้องสู่การพ้นทุกข์
– เนื้อหาการปฏิบัติโดยรวม สามารถปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์ได้โดยลำดับ

เกณฑ์การให้คะแนน
1.ควรปรับปรุง (4)
2.พอใช้ได้ (6)
3.ดี (8)
4.ดีมาก (10)

โดยมีกระบวนการให้คะแนนคือ ให้นักศึกษานำเสนอการบ้านอริยสัจ 4 พร้อมรับคำวิจารณ์จากทั้งเพื่อนนักศึกษาและคุรุผู้รับผิดชอบ หลังจากนั้นจะให้ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ร่วมลงคะแนนให้กับนักศึกษาท่านนั้น ๆ และนำคะแนนมาคำนวณค่าเฉลี่ยในแต่ละข้ออีกครั้ง จนมารวมเป็นคะแนนที่ออกมาดังภาพด้านบน

ทั้งนี้ การใช้ระบบการให้คะแนนเช่นนี้ยังเป็นการทดลองใช้ เพื่อศึกษาและพัฒนาการบริหารการศึกษาที่จะช่วยให้เกิดการร่วมเรียนรู้ ร่วมตัดสินใจ ให้คะแนนโดยลดอคติลำเอียง โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคนดีมีศีลแทนการตัดสินใจของคุรุท่านใดท่านหนึ่ง และยังประเมินว่าวิธีนี้ยังช่วยลดงานให้กับคุรุที่รับผิดชอบวิชานี้อีกด้วย ซึ่งการทดลองอาจจะทำไปนานจนจบ 15 สัปดาห์แล้วค่อยประเมินผล หรือประเมินก่อนหน้านั้นก็ได้ หากมีมติหมู่ที่พิจารณาแล้วว่าไม่ควร เป็นโทษมากกว่าประโยชน์ เราก็จะคิดหาวิธีใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ มากขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *