640329 ข่าววิชชาราม นัดประชุมการศึกษา

ข่าววิชชาราม ประจำวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564
ขอเชิญคุรุและท่านที่สนใจร่วมประชุมการศึกษาสถาบันวิชชาราม วันจันทร์ที่ 29 มี.ค. 2564 เวลา 19.30 น. โดยโปรแกรมซูม มีหัวข้อดังนี้

1. ขอแรงบุญคุรุพิเศษวิทยาลัยชุมชนและคุรุวิชชาราม ร่วมบำเพ็ญงานเอกสารประมวลรายวิชาและแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) เพื่อส่งวิทยาลัยชุมชนและเป็นแผนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา

2. ขอแรงบุญร่วมบำเพ็ญงานบัณฑิตศึกษาสถาบันวิชชาราม
เนื่องจากสถาบันวิชชารามมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ รวมถึงมีการเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและวิถีชีวิตของแพทย์วิถีธรรม ที่ได้น้อมนำมาจากหลักของพุทธตามพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ และ ดร.ใจเพชร กล้าจน (อาจารย์หมอเขียว) โดยท่านได้พากเพียรถ่ายทอดองค์ความรู้นี้จนก่อตั้งเป็นสถาบันวิชชารามให้ผู้ที่สนใจมาเรียนรู้สืบทอดปัญญาแห่งพุทธะในการบำเพ็ญบุญกุศลสู่ความพ้นทุกข์ ให้เป็นพุทธภูมิต่อตนเองและผู้อื่นตามหลักสาธารณโภคี (เรียนฟรีสอนฟรี) และหลักอปริหานิยธรรม (มติหมู่คนดีเพื่อความเจริญ)
ซึ่งตอนนี้ขาดแคลนผู้บำเพ็ญในงานหลายส่วนจนเกิดปัญหาการประสานงานและความล่าช้าในหลายงาน จึงขอแรงบุญพี่น้องที่พอจัดสรรเวลาได้มาร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมการงานของสถาบันวิชชาราม เพื่อให้เกิดการรวมพลัง รวมหมู่รวมกลุ่ม สานพลังคนดีมีศีล ก่อนที่กลียุคจะออกฤทธิ์มากกว่านี้จนขัดขวางให้เราร่วมกันบำเพ็ญได้ยากขึ้น

งานบำเพ็ญมี 6 หมวด ดังนี้
1. งานทะเบียนนักศึกษา : รับนักศึกษาและอนุมัติการจบ ธนาคารหน่วยกิต (สะสมหน่วยกิตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต)
2. งานการเงิน : บัญชีรับจ่ายกองทุนการศึกษาสถาบันวิชชาราม
3. งานส่งเสริมและประสานงาน : ส่งเสริมการเรียนรู้ ประสานงานวันเวลาเรียนคุรุกับนักศึกษา ผู้ช่วยจัดสอบและประเมินนักศึกษา (ระบบไอที)
4. งานข่าวและประชาสัมพันธ์ : เก็บข่าวสารภายในสถาบัน เผยแพร่ข่าวสารให้รับทรายภายในสถาบันและสู่สาธารณะ งานศิลป์และโซเชียลมีเดีย
5. งานห้องสมุดวิชชาราม : เก็บข้อมูลผลงานนักศึกษาและเผยแพร่สู่สาธารณะ จัดหมวดหมู่ผลงานนักศึกษา (บรรณารักษ์)
6. งานวิจัยและวารสารวิชาการวิชชาราม : วิจัยองค์ความรู้แพทย์วิถีธรรม คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบวารสารออนไลน์
*(6 หมวดงานนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามมติที่ประชุม และงานใดไม่มีผู้บำเพ็ญก็ชะลอไว้ก่อนได้)

บัณฑิตศึกษาสถาบันวิชชาราม
29 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *