Skip to content

รายนามวิชชาจารย์ประจำวิชาสถาบันวิชชาราม ประจำปี 2564

รายนามวิชชาจารย์ประจำวิชาสถาบันวิชชาราม ประจำปี 2564

18มีนาคม 2564 ; งานสื่อวิชาการออนไลน์สถาบันวิชชาราม

ประกอบด้วยข้อมูลหลักสูตรโดยสรุปดังนี้

 1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 12 ปี
 2. หลักสูตรออนไลน์ ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน การดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร 1 ปี
 3. หลักสูตรออนไลน์ ประกาศนียบัตรสถาบันวิชชาราม การแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร 1 ปี

โดยมีรายละเอียดดังนี้…

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 12 ปี

 1. ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน หัวหน้าศูนย์การเรียนสถาบันวิชชาราม
 2. นางเอมอร แซ่ลิ้ม วิชชาจารย์
 3. น.ส.แสงอรุณ สังคมศิลป์ วิชชาจารย์
 4. น.ส.ดินแสงธรรม กล้าจน วิชชาจารย์
 5. แพทย์หญิงลักขณา แซ่โซ้ว วิชชาจารย์
 6. นางสาวณัฐนิชา คำปาละ วิชชาจารย์

*หมายเหตุ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกคนเป็นวิชชาจารย์ร่วมกันดูแลนักเรียนแบบบูรณาการ


หลักสูตรออนไลน์

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน การดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร 1 ปี

 1. นายวิรัตน์ พรหมดี กรรมการบริหารหลักสูตร
 2. ดร.ใจเพชร กล้าจน กรรมการบริหารหลักสูตร
 3. ดร.นิตยาภรณ์ สุระสาย กรรมการบริหารหลักสูตร

หมวดวิชาพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 1. นายทิวากร ชุมจีด
 2. น.ส.แพรลายไม้ กล้าจน

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน

 1. พญ.กานดา ศักดิ์ศรชัย
 2. พญ.ลักขณา แซ่โซ้ว

สุขภาพองค์รวม

 1. ทพ.ญ.สิริรัตน์ ธนพรไพศาล
 2. น.ส.ปริศนา อิรนพไพบูลย์

สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

 1. นายอำนวย คลี่ใบ
 2. น.ส.อรุณรัตน์ ไกรลาสศิริ

หมวดวิชาเฉพาะ

หลักการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์วิถีธรรม

 1. ดร.วรางคณา ไตรยสุทธิ์
 2. นางจิราวรรณ ดาโรจน์

ธรรมโอสถ

 1. ดร.ใจเพชร กล้าจน
 2. ดร.นิตยาภรณ์ สุระสาย

โภชนปฏิบัติ

 1. ดร.ผุสดี เจริญไวยเจตน์
 2. ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน

การออกกำลังกายเพื่อปรับสมดุลสุขภาพ

 1. ดร.หมายขวัญพุทธ กล้าจน
 2. นายแก่นศีล กล้าจน

การระบายพิษให้ตนเองเพื่อปรับสมดุลสุขภาพ

 1. นางเอมอร แซ่ลิ้ม
 2. น.ส.ผ่องไพรธรรม กล้าจน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 1. นายสุเมธ พรหมรักษา
 2. นายภัคธร คุ้มกิตติพร

กฎหมายสาธารณสุข

 1. นายกุนจันทร์ สิงห์สุ
 2. นางประภารัตน์ ตันศิริวัฒนะกุล

การฝึกประสบการณ์การแพทย์วิถีธรรม

 1. ดร.ใจเพชร กล้าจน
 2. ดร.นิตยาภรณ์ สุระสาย

ประกาศนียบัตรสถาบันวิชชาราม การแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร 1 ปี

 1. ดร.ใจเพชร กล้าจน กรรมการบริหารหลักสูตร
 2. ดร.นิตยาภรณ์ สุระสาย กรรมการบริหารหลักสูตร
 3. ดร.วรางคณา ไตรยสุทธิ์ กรรมการบริหารหลักสูตร

หมวดวิชาพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการแพทย์วิถีธรรม

 1. นายทิวากร ชุมจีด
 2. น.ส.แพรลายไม้ กล้าจน

2. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับการแพทย์วิถีธรรม

 1. น.ส.จิตตรึงธรรม กล้าจน
 2. น.ส.ฉลอง พุ่มศิโร

3. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานสำหรับการแพทย์วิถีธรรม

 1. พญ.กานดา ศักดิ์ศรชัย
 2. พญ.ลักขณา แซ่โซ้ว

4. สุขภาพองค์รวมตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

 1. ทพ.ญ.สิริรัตน์ ธนพรไพศาล
 2. น.ส.ปริศนา อิรนพไพบูลย์

5. สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

 1. นายอำนวย คลี่ใบ
 2. น.ส.อรุณรัตน์ ไกรลาสศิริ

หมวดวิชาเฉพาะ

หลักการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์วิถีธรรม

 1. ดร.วรางคณา ไตรยสุทธิ์
 2. นางจิราวรรณ ดาโรจน์

ธรรมโอสถตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

 1. ดร.ใจเพชร กล้าจน
 2. ดร.นิตยาภรณ์ สุระสาย

โภชนปฏิบัติตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

 1. 1. ดร.ผุสดี เจริญไวยเจตน์
 2. ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน

การออกกำลังกายเพื่อปรับสมดุลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

 1. ดร.หมายขวัญพุทธ กล้าจน
 2. นายแก่นศีล กล้าจน

การระบายพิษให้ตนเองเพื่อปรับสมดุลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

 1. นางเอมอร แซ่ลิ้ม
 2. น.ส.ผ่องไพรธรรม กล้าจน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

 1. นายสุเมธ พรหมรักษา
 2. นายภัคธร คุ้มกิตติพร

กฎหมายสาธารณสุขสำหรับการแพทย์วิถีธรรม

 1. นายรวมเกตุกลม
 2. นางประภารัตน์ ตันศิริวัฒนะกุล

การฝึกประสบการณ์ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

 1. ดร.ใจเพชร กล้าจน
 2. ดร.นิตยาภรณ์ สุระสาย

เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อสังคมตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

 1. ดร.วรางคณา ไตรยสุทธิ์
 2. นายดิณห์ ไอราวัณวัฒน์
 3. นายตรงพุทธ ทองไพบูลย์

อริยสัจ 4 สำหรับการแพทย์วิถีธรรม

 1. ดร.ใจเพชร กล้าจน
 2. ดร.วรางคณา ไตรยสุทธิ์

อปริหานิยธรรมสำหรับการแพทย์วิถีธรรม

 1. ดร.ใจเพชร กล้าจน
 2. ดร.วรางคณา ไตรยสุทธิ์

หมวดวิชาเลือกเสรี

สัมมาอาชีพและตลาดวิถีธรรม

 1. ดร.วรางคณา ไตรยสุทธิ์
 2. ดร.ผุสดี เจริญไวยเจตน์

กสิกรรมไร้สารพิษตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

 1. น.ส.ดินแสงธรรม กล้าจน
 2. นายแก่นศีล กล้าจน

บททบทวนธรรมตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

 1. ดร.ใจเพชร กล้าจน
 2. ดร.นิตยาภรณ์ สุระสาย

บทเพลงธรรมตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

 1. ดร.นิตยาภรณ์ สุระสาย
 2. น.ส.แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม