Skip to content

โครงสร้างหลักสูตรสถาบันวิชชาราม ประจำปี 2564

โครงสร้างหลักสูตรสถาบันวิชชาราม ประจำปี 2564

18มีนาคม 2564 ; งานสื่อวิชาการออนไลน์สถาบันวิชชาราม

ประกอบด้วยข้อมูลหลักสูตรโดยสรุปดังนี้

 1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษาหลักสูตร 6 ปี
 2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา หลักสูตร 6 ปี
 3. หลักสูตรออนไลน์ ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน การดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร 1 ปี
 4. หลักสูตรออนไลน์ ประกาศนียบัตรสถาบันวิชชาราม การแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร 1 ปี

โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

ประถมศึกษาหลักสูตร 6 ปี (รับอายุตามเกณฑ์และผู้ใหญที่ต้องการกลับมาเรียนรู้ใหม่)

 1. กลุ่มประสบการณ์ “องค์ความรู้การแพทย์วิถีธรรม”
 2. กลุ่มประสบการณ์ “จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม”
 3. กลุ่มประสบการณ์ “ฐานงานและวิถีชีวิต”
 4. กลุ่มประสบการณ์“พัฒนาทักษะชีวิตและธรรมชาติ ด้วยการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจรายบุคคล”
 5. กลุ่มประสบการณ์ “พัฒนาทักษะการเรียนรู้”

มัธยมศึกษา หลักสูตร 6 ปี (รับอายุตามเกณฑ์และผู้ใหญ่ที่ต้องการกลับมาเรียนรู้ใหม่)

 1. กลุ่มประสบการณ์ “องค์ความรู้การแพทย์วิถีธรรม”
 2. กลุ่มประสบการณ์ “จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม”
 3. กลุ่มประสบการณ์ “ฐานงานและวิถีชีวิต”
 4. กลุ่มประสบการณ์“พัฒนาทักษะชีวิตและธรรมชาติ ด้วยการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจรายบุคคล”
 5. กลุ่มประสบการณ์ “พัฒนาทักษะการเรียนรู้”

หลักสูตรออนไลน์

1. ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน การดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร 1 ปี

หมวดวิชาพื้นฐาน

 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 2. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน
 3. สุขภาพองค์รวม
 4. สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

หมวดวิชาเฉพาะ

 1. หลักการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์วิถีธรรม
 2. ธรรมโอสถ
 3. โภชนปฏิบัติ
 4. การออกกำลังกายเพื่อปรับสมดุลสุขภาพ
 5. การระบายพิษให้ตนเองเพื่อปรับสมดุลสุขภาพ
 6. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 7. กฎหมายสาธารณสุข
 8. การฝึกประสบการณ์การแพทย์วิถีธรรม

2.ประกาศนียบัตรสถาบันวิชชาราม การแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร 1 ปี

หมวดวิชาพื้นฐาน

 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการแพทย์วิถีธรรม
 2. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับการแพทย์วิถีธรรม
 3. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานสำหรับการแพทย์วิถีธรรม
 4. สุขภาพองค์รวมตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
 5. สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

หมวดวิชาเฉพาะ

 1. หลักการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์วิถีธรรม
 2. ธรรมโอสถตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
 3. โภชนปฏิบัติตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
 4. การออกกำลังกายเพื่อปรับสมดุลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
 5. การระบายพิษให้ตนเองเพื่อปรับสมดุลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
 6. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
 7. กฎหมายสาธารณสุขสำหรับการแพทย์วิถีธรรม
 8. การฝึกประสบการณ์ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
 9. เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อสังคมตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
 10. อริยสัจ 4 สำหรับการแพทย์วิถีธรรม
 11. อปริหานิยธรรมสำหรับการแพทย์วิถีธรรม

หมวดวิชาเลือกเสรี

 1. สัมมาอาชีพและตลาดวิถีธรรม
 2. กสิกรรมไร้สารพิษตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
 3. บททบทวนธรรมตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
 4. บทเพลงธรรมตามหลักการแพทย์วิถีธรรม