บุคลากรสถาบันวิชชาราม ประจำปี 2564

บุคลากรสถาบันวิชชาราม (Personnel, Vijjaram Institute) ประจำปี 2564 

(ข้อมูลวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564)


1.อธิการบดี(วิชชาธิการบดี)

The Rector

ดร.ใจเพชร กล้าจน
Dr. Jaiphet Klajon
Naboongarden@gmail.com

อ่านประวัติ ดร.ใจเพชร กล้าจน [ภาษาไทย/english]

 

2.รองอธิการบดีฝ่ายวิชชาการ

Vice-Rectorfor Academic Affairs

ดร.นิตยาภรณ์ สุระสาย
Dr.Nittayaporn Surasai
Nittaya_bhorn@hotmail.com

 

 

3.หัวหน้าศูนย์วิชาการสถาบันวิชชารามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดมศึกษา)

Head of Academic Center, Vijjaram InstituteNortheast (higher education)

นางสาวดินแสงธรรม กล้าจน
Miss Dinsaengdham Klajon
Momonut36@gmail.com

 

4.หัวหน้าศูนย์วิชาการสถาบันวิชชารามภาคใต้(อุดมศึกษา)

Head of Academic Center, Vijjaram InstituteSouthern (higher education)

ดร.สำรวม แก้วแกมจันทร์
Dr.Samruam Kaewkeamchan
kiawmink2328@gmail.com

 

5.หัวหน้าศูนย์การเรียนสถาบันวิชชารามภาคกลาง (อุดมศึกษา)

Head of Academic Center, Vijjaram InstituteCentral Region (higher education)

ดร.ผุสดี เจริญไวยเจตน์
Dr.phusadee charoenwaiyajet
Micheng.p@gmail.com

 

6.หัวหน้าศูนย์วิชาการสถาบันวิชชารามภาคเหนือ(อุดมศึกษา)

Head of Academic Center, Vijjaram InstituteNorthern (higher education)

นายอำนวย คลี่ใบ
Mr. Amnuay kleebai
homboon6424@gmail.com

 

7.หัวหน้าศูนย์วิชาการสถาบันวิชชารามต่างประเทศ(อุดมศึกษา)

Head of Academic Center, Vijjaram InstituteOverseas (higher education)

นายพลศักดิ์ สุขยิ่ง
Mr. Paul Sukying
psukying@gmail.com

 

8.หัวหน้าศูนย์การเรียนสถาบันวิชชาราม(การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

Head of Learning Center, Vijjaram Institute (Basic education)

ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน
Dr.Phupiendham Klajon
Phupiendham@gmail.com

 

 


รายนามคณะวิชชาจารย์สถาบันวิชชาราม

รายนามวิชชาจารย์ ตำแหน่ง
1. ศ.ดร.นพ.กมลพร แก้วพรสวรรค์ วิชชาจารย์
2. รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ วิชชาจารย์
3. ผศ.นพ.มนตรี กิจมณี วิชชาจารย์
4. รศ.ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ วิชชาจารย์
5. รศ.ประภาภัทร นิยม วิชชาจารย์
6. รศ.ดร.ศรุดา สมพอง วิชชาจารย์
7. ผศ.ดร.พรนภา หอมสินธุ์ วิชชาจารย์
8. ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ วิชชาจารย์
9. ผศ.ดร.กาญจนา จิตต์วัฒน วิชชาจารย์
10. ผศ.ดร.มาลินี อุทธิเสน วิชชาจารย์
11. ผศ.ดร.พิมพ์สุภา จันทนะโสตถิ์ วิชชาจารย์
12. นพ.สุภัค ปิติภากร วิชชาจารย์
13. นพ.บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ วิชชาจารย์
14. ทพ.ชาญชัย ทนต์ประเสริฐเวช วิชชาจารย์
15. นพ.สนธยา วัฒนโกศล วิชชาจารย์
16. นพ.สมชาย ธรรมสารโสภณ วิชชาจารย์
17. นพ.วัชระ ก้อนแก้ว วิชชาจารย์
18 นพ.ชัยรัตน์  เจริญสุข วิชชาจารย์
19. พญ.กานดา ศักดิ์ศรชัย วิชชาจารย์
20. พญ.สุภารัตน์ องค์พัฒนาวุฒิคุณ วิชชาจารย์
21. ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร วิชชาจารย์
22. ดร.สม นาสอ้าน วิชชาจารย์
23. ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ วิชชาจารย์
24. ดร.มิ่งหมาย มุ่งมาจน วิชชาจารย์
25. ดร.ธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ วิชชาจารย์
26.ดร.รินธรรม ธารมุกตา วิชชาจารย์
27. ดร.หนึ่งฟ้า นาวาบุญนิยม วิชชาจารย์
28. ดร.เพชรตะวัน ธนะรุ่ง วิชชาจารย์
29. ดร.ชิดตะวัน ชนะกูล วิชชาจารย์
30. ดร.อุ่นเอื้อ สิงห์คำ วิชชาจารย์
31. ดร.พิทยา สิทธิโชติ วิชชาจารย์
32. ดร.วัลลภ จันดาเบ้า วิชชาจารย์
33. ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล วิชชาจารย์
34. ดร.อภิสิน ศิวยาธร วิชชาจารย์
35. ดร.เพชรบุญ ฟักเกตุ วิชชาจารย์
36. ดร.คมกฤษ ประเสริฐวงษ์ วิชชาจารย์
37. ดร.สำรวม แก้วแกมจันทร์ วิชชาจารย์
38. ดร.วรรณศรี สาเสน วิชชาจารย์
39. ดร.อนงค์ลักษณ์ ฤทธิวุฒิ วิชชาจารย์

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน การดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1 ปี

รายนามวิชชาจารย์ ตำแหน่ง
1. นายวิรัตน์ พรหมดี กรรมการบริหารหลักสูตร
2. ดร.ใจเพชร กล้าจน กรรมการบริหารหลักสูตร
3. ดร.นิตยาภรณ์ สุระสาย กรรมการบริหารหลักสูตร
4. ดร.วรางคณา ไตรยสุทธิ์ วิชชาจารย์
5. ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน วิชชาจารย์
6. ดร.ผุสดี เจริญไวยเจตน์ วิชชาจารย์
7. ดร.หมายขวัญพุทธ กล้าจน วิชชาจารย์
8. พญ.กานดา ศักดิ์ศรชัย วิชชาจารย์
9. ทพ.ญ.สิริรัตน์ ธนพรไพศาล วิชชาจารย์
10. พญ.ลักขณา แซ่โซ้ว วิชชาจารย์
11. นายแก่นศีล กล้าจน วิชชาจารย์
12. นายทิวากร ชุมจีด วิชชาจารย์
13. นายสุเมธ พรหมรักษา วิชชาจารย์
14. นายภัคธร คุ้มกิตติพร วิชชาจารย์
15. นายอำนวย คลี่ใบ วิชชาจารย์
16. น.ส.ปริศนา อิรนพไพบูลย์ วิชชาจารย์
17. น.ส.แพรลายไม้ กล้าจน วิชชาจารย์
18. น.ส.อรุณรัตน์ ไกรลาสศิริ วิชชาจารย์
19. นางจิราวรรณ ดาโรจน์ วิชชาจารย์
20. นางเอมอร แซ่ลิ้ม วิชชาจารย์
21. น.ส.ผ่องไพรธรรม กล้าจน วิชชาจารย์
22. นางประภารัตน์ ตันศิริวัฒนะกุล วิชชาจารย์
23. นายกุนจันทร์ สิงห์สุ วิชชาจารย์

ประกาศนียบัตรสถาบันวิชชาราม การแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1 ปี

รายนามวิชชาจารย์ ตำแหน่ง
1. ดร.ใจเพชร กล้าจน กรรมการบริหารหลักสูตร
2. ดร.นิตยาภรณ์ สุระสาย กรรมการบริหารหลักสูตร
3. ดร.วรางคณา ไตรยสุทธิ์ กรรมการบริหารหลักสูตร
4. ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน วิชชาจารย์
5. ดร.ผุสดี เจริญไวยเจตน์ วิชชาจารย์
6. ดร.หมายขวัญพุทธ กล้าจน วิชชาจารย์
7. พญ.กานดา ศักดิ์ศรชัย วิชชาจารย์
8. ทพ.ญ.สิริรัตน์ ธนพรไพศาล วิชชาจารย์
9. พญ.ลักขณา แซ่โซ้ว วิชชาจารย์
10. นายแก่นศีล กล้าจน วิชชาจารย์
11. นายทิวากร ชุมจีด วิชชาจารย์
12. นายสุเมธ พรหมรักษา วิชชาจารย์
13. นายภัคธร คุ้มกิตติพร วิชชาจารย์
14. นายอำนวย คลี่ใบ วิชชาจารย์
15. น.ส.ปริศนา อิรนพไพบูลย์ วิชชาจารย์
16. น.ส.แพรลายไม้ กล้าจน วิชชาจารย์
17. น.ส.อรุณรัตน์ ไกรลาสศิริ วิชชาจารย์
18. นางจิราวรรณ ดาโรจน์ วิชชาจารย์
19. นางเอมอร แซ่ลิ้ม วิชชาจารย์
20. น.ส.ผ่องไพรธรรม กล้าจน วิชชาจารย์
22. นางประภารัตน์ ตันศิริวัฒนะกุล วิชชาจารย์
23. นายดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ วิชชาจารย์
24. นายตรงพุทธ ทองไพบูลย์ วิชชาจารย์
25. น.ส.จิตตรึงธรรม กล้าจน วิชชาจารย์
26. น.ส.ฉลอง พุ่มศิโร วิชชาจารย์
27. น.ส.ดินแสงธรรม กล้าจน วิชชาจารย์
28. น.ส.แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม วิชชาจารย์

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 12 ปี

รายนามวิชชาจารย์ ตำแหน่ง
1. ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน หัวหน้าศูนย์การเรียนสถาบันวิชชาราม
2. นางเอมอร แซ่ลิ้ม วิชชาจารย์
3. น.ส.แสงอรุณ สังคมศิลป์ วิชชาจารย์
4. น.ส.ดินแสงธรรม กล้าจน วิชชาจารย์
5. แพทย์หญิงลักขณา แซ่โซ้ว วิชชาจารย์
6. นางสาวณัฐนิชา คำปาละ วิชชาจารย์

หมายเหตุ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกคนเป็นวิชชาจารย์ร่วมกันดูแลนักเรียนแบบบูรณาการ