ข่าววิชชาราม : เสวนามรณสติและตรวจการบ้าน

ข่าววิชชาราม
เรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมเสวนา มรณสติ ครั้งที่ 2
ในห้องเรียนวิชชาราม วิชาอริยสัจ 4
วันเสาร์ที่ 31 ม.ค. 2564 เวลา 18.00 น.
เข้าห้องเรียนได้เวลา 17.45 น.
แจ้งขอสอบอริยสัจ 4 ได้สัปดาห์ละ 1-3 ท่าน

สัปดาห์นี้มีหัวข้อที่น่าสนใจแบ่งเป็น 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 : เสวนาการมรณสติ ครั้งที่ 2
ช่วงที่ 2 : ตรวจการบ้านอริยสัจ 4
ดำเนินรายการโดย คุรุ ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *