640114 ข่าวการบ้าน อริยสัจ 4

ข่าวสรุปการบ้านวิชชาราม
สรุปการบ้านอริยสัจ 4 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 4 – 10 มกราคม มีผู้ส่งการบ้านรวม 44 ท่าน 55 เรื่อง ซึ่งผู้ส่งสูงสุดต่อท่าน คือ 7 เรื่อง

1. ข้อแนะนำการพิมพ์ชื่อ
ให้พิมพ์ชื่อเหมือนเดิมทุกครั้ง เช่น ใช้ชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียน หรือถ้าใช้ภาษาอังกฤษ ก็ใช้เป็นประจำ เพราะระบบจะแยกจำเป็นชื่อ ๆ ไม่ได้รวมกัน เวลาค้นหาย้อนหลัง จะตามหาข้อมูลได้ยาก
2. ข้อสังเกต
ท่านที่ส่งการบ้านประจำจะเขียนรูปแบบได้ดี จะมีท่านที่นาน ๆ ส่งทีหรือส่งครั้งแรกจะขาดการเว้นบรรทัดทำให้อ่านยาก
3. เนื้อหายอดนิยม
สัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องการสอบ วบบบ. ช่วงปีใหม่กับสถาบันบุญนิยม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *