สรุปข้อมูลการบ้านอริยสัจ 4 (1/2564)

ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา สถาบันวิชชารามได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาส่งการบ้านผ่านเว็บไซต์และเผยแพร่เป็นสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารและเผยแพร่ความจริงในการศึกษาและปฏิบัติของสถาบันวิชชาราม

จากข้อมูลในกราฟ การส่งการบ้านอริยสัจ 4 ในไตรมาสแรกนี้ สัปดาห์ที่มีเรื่องราวส่งมากที่สุดคือสัปดาห์ที่ 3 มี 74 เรื่อง และสัปดาห์ที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุดคือสัปดาห์ที่ 5 มี 45 ท่าน จากข้อมูลนี้เราจะเห็นความเจริญโดยลำดับ คือนักศึกษาให้ความสำคัญกับการทำและส่งการบ้านอริยสัจมากขึ้น เมื่อเทียบกับข้อมูลปีที่แล้ว ก็จะเห็นว่าพัฒนาโดยลำดับ (การเก็บรวบรวมข้อมูลปี พ.ศ.2563 ไม่ได้เก็บจำนวนเรื่อง แต่เก็บเฉพาะจำนวนผู้ส่ง)

เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สถาบันวิชชาราม คือสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติสู่การพ้นทุกข์อย่างยั่งยืน และเชื่อว่าเราเป็นสถาบันที่ส่งเสริมการศึกษาการใช้หลักอริยสัจ 4 ประยุกต์เข้าไปกับชีวิตประจำวัน สอดแทรกเข้าไปในจิตวิญญาณ สร้างวิธีคิดที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติแห่งพุทธะ และยังมีการตรวจสอบขัดเกลาการปฏิบัติตามหลักอริยสัจ 4 กันในห้องเรียนออนไลน์ วิชาอริยสัจ 4 อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *