สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 31

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 31 (รวมพลจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม)

รุ่น “กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก” วันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2563

นักศึกษาสถาบันวิชชาราม เข้าร่วมรับชมบรรยากาศในค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 31 สามารถสรุปสาระธรรมที่ตนเองได้เรียนรู้ได้ในฟอร์มกรอกข้อมูลด้านล่าง

เปิดรับการบ้านถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สามารถดูผลงานสรุปสาระธรรมของนักศึกษาได้ที่ [การบ้านสรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 31]

หัวข้อในการกรอกข้อมูลเพื่อเผยแพร่เป็นบทความในเว็บไซต์วิชชาราม มีดังนี้
1. ชื่อ-สกุล และระดับที่กำลังศึกษาของสถาบันวิชชาราม
2. ข้อมูลส่วนตัวคร่าว ๆ เช่น สังกัด เป็นจิตอาสามากี่ปี มาสนใจได้อย่างไร ปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไร ฯลฯ
3. สาระธรรมที่ได้เรียนรู้จากค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 31
4. สรุปเรื่องทั้งหมดเพื่อแนะนำผู้สนใจใน 160 ตัวอักษร (ประมาณ 1 บรรทัดกระดาษ A4)
5. แนบภาพปกบทความ ด้วยรูปการบำเพ็ญต่าง ๆ ของท่าน หรือรูปที่ท่านเห็นควร 1 ภาพ