Skip to content

ยกเลิกการบ้าน ความจริงและความลวง ตั้งแต่ 23 พ.ย. 2563

เนื่องจากมีการนำเสนอข้อมูลทางสถิติ ที่การบ้านหัวข้อนี้ ไม่เป็นที่นิยมในการส่งสภาวธรรม ทั้งยังมีความคิดเห็น เช่น ทำไมต้องทำการบ้านสองเรื่อง, เอามารวมกันได้ไหม จนกระทั่งมีการเสนอความคิดเห็นเหล่านี้เข้าไปในที่ประชุมภูผาฟ้าน้ำ เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการมีอยู่ของการบ้านหมวด ความจริงและความลวง

จึงได้ข้อสรุปว่า ทำรวมกันได้ โดยนำความจริงความลวง มาพิมพ์ในส่วนของ “มรรค” ในการบ้านอริยสัจ 4 ในเบื้องต้นจึงขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านได้ทดลองทำตามรูปแบบใหม่กันไปก่อน จนกว่าจะมีการสังเคราะห์ข้อมูลใหม่ในภายภาคหน้า

แต่ถ้านักศึกษาไม่เห็นด้วยก็สามารถแสดงความเห็นต่างได้เช่นกัน นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทางช่องความคิดเห็นด้านล่างนี้

คิดดี พูดดี ทำดี เสนอดี สลายอัตตา สามัคคี นี้ผาสุก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *