Skip to content

ข่าวสรุปการบ้านวิชชาราม 2-8 พ.ย. 63

ข่าวสรุปการบ้านวิชชาราม

วันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2563
การบ้านอริยสัจ มีผู้ส่ง 41 ท่าน จำนวน 52 เรื่อง
การบ้านความจริงความลวง มีผู้ส่ง 24 ท่าน จำนวน 28 เรื่อง

ข้อสังเกต
1. มีนักศึกษาชื่อใหม่ ๆ ที่เข้ามาทำการบ้านในระบบเพิ่มขึ้น
2. บางท่านทำการบ้าน 2-3 เรื่อง และมีท่านที่ขยัน ทำการบ้านรวมประมาณ 10 เรื่อง ต่อสัปดาห์
3. ท่านที่ได้รับคำแนะนำเมื่อสัปดาห์ก่อน มีการปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้น

ปัญหาและข้อแนะนำ
1. การพิมพ์คำผิดยังพบมาก (แนะนำให้อ่านทบทวนการบ้านก่อนส่ง)
2. การจัดลำดับเรื่องที่อ่านยาก เช่น ตัวอักษรติดกันเป็นก้อน ๆ โดยไม่ขึ้นบรรทัดใหม่หรือไม่เว้นบรรทัด (แนะนำให้อ่านการบ้านเพื่อนนักศึกษาดีและอ่านง่าย)
3. พิมพ์การบ้านไม่ตรงตามฟอร์มที่แนะนำ (แนะนำให้อ่านตัวอย่างการบ้าน)
4. ยังมีการพิมพ์ชื่อนักศึกษาผิด (แนะนำให้อ่านทบทวนชื่อตนเองก่อนส่ง)

ข้อสังเกตและข้อแนะนำอื่น ๆ เพิ่มเติม
1. มีนักศึกษาส่งการบ้านเรื่องเดียวกันใน 2 หัวข้อ (อริยสัจและความจริงความลวง) การพิมพ์การบ้านเรื่องเดียวกันส่งใน 2 หัวข้อ แนะนำให้เล่าเรื่องใหม่จะช่วยให้เก่งในการทบทวนธรรมและฝึกย่อความได้ด้วย
2. วันที่เปิดให้ส่งการบ้านในสัปดาห์ใหม่ มีนักศึกษามาส่งประมาณ 3 ท่าน ซึ่งปกติจะไปรอส่งใกล้ ๆ วันอาทิตย์ ซึ่งทำให้ทราบถึงความใส่ใจของนักศึกษาที่เริ่มส่งการบ้านโดยไม่รอวันหมดเขตส่ง

แนะนำการบ้านใหม่! อาหารสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

ข่าวการบ้านใหม่
อาหารสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
หัวข้อนี้เป็นการบ้านรายครั้ง นักศึกษาทำได้ตามฉันทะและไม่จำกัดจำนวนเมนูอาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *