สอบเข้านักศึกษาใหม่และสอบอริยสัจ 4 นักศึกษาวิชชาราม

631024 สอบเข้านักศึกษาใหม่และสอบอริยสัจ 4 นักศึกษาวิชชาราม
1. นักศึกษาสอบเข้าอริยปัญญาตรี (1 ท่าน) ฮ่องกง
2. นักศึกษาอริยปัญญาโทสอบอริยสัจ 4 (1 ท่าน) ไทย
3. นักศึกษาอริยปัญญาโทสอบอริยสัจ 4 (2 ท่าน) ไทย
ผลิตโดย หมอเขียวทีวี สถาบันวิชชาราม
ผลิตเมื่อ 24 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *