620211 การประชุมเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลสุขภาพวิถีธรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลสุขภาพวิถีธรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

โดยนายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นประธานพร้อมด้วยคณะ ร่วมหารือ กับ ดร.ใจเพชร กล้าจน และทีมวิชาการแพทย์วิถีธรรม เพื่อจัดทำหลักสูตร ประกาศนียบัตร การดูแลสุขภาพวิถีธรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในมิติต่างๆของประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร โดยหลักสูตรเรียน 1 ปี กำหนดการเปิดสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2.เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาประยุกต์ใช้การดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในการพึ่งตนเองและเสริมสร้างให้ผู้อื่นมีชีวิตที่พอเพียง

(เปิดจำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 30 คน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *