สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 30

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 30

วันจันทร์ ที่ 19 – วันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การดำเนินชีวิตอยู่ในสถานการณ์  COVID – 19 ตอนนี้ สิ่งหนึ่งที่แพทย์วิถีธรรม โดยอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน วิชชาธิการบดีสถาบ้นวิชชาราม ได้กลั่นคำตรัสของพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ ในพระไตรปิฎก ออกมาเป็นบททบวนธรรม คือ ปัญญาพาพ้นทุกข์ ที่สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก เป็นคัมภีร์ชีวิตพาพ้นทุกข์  ทำให้พวกเราชาวแพทย์วิถีธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง เรียบง่าย ร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม จิตใจเป็นสุข เป็นชีวิตที่มีคุณค่าและผาสุกที่สุดในโลก  โดยมีน้ำใจแบ่งปัน ช่วยเหลือ มนุษย์ชาติด้วยการให้องค์ความรู้ในการพึ่งตน เป็นหมอดูแลตนเอง ใช้สิ่งที่อยู่ในตัว ใกล้ตัว มาเป็นยารักษาโรคหรือปรับสมดุลร้อนเย็น เพราะโรคเกิดจากไม่สมดุลร้อนเย็นและวิบากร้าย การทำสมดุลร้อนเย็นและทำวิบากดี หรือการลดกิเลสและช่วยเหลือผู้อื่น จึงเป็นการรักษาโรคที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง ใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม เป็นพลังชีวิตทำให้เกิดความสมดุล เมื่อจะใช้วัตถุใด ๆ มารักษาก็จะยิ่งทำให้มีพลังมากยิ่งขึ้น ดั่งคำตรัสของพระพุทธเจ้าว่า” จิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง

ซึ่งในแต่ละวิชาที่สอนนักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น วิชาโภชนปฏิบัติ เมื่อได้เรียนรู้ทฤษฎีแล้วก็สามารถทำอาหารที่สมดุลร้อนเย็นได้ วิชาอริยสัจ 4 ที่ทำให้นักศึกษาได้เห็นทุกข์ แล้วนำมาเขียนเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่ความพ้นทุกข์  รายการทบทวนธรรม ได้นำธรรมะที่อาจารย์หมอเขียวบรรยาย มาขยายรายละเอียด แลกเปลี่ยนสภาวธรรม ทำให้เกิดความเจริญในธรรมของหมู่พี่น้องเพิ่มขึ้น วิชากายวิภาคศาสตร์ได้เรียนรู้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ที่จะทำให้เราแข็งแรงต่อสู้กับเชื้อโรคได้ วิชาภาษาอังกฤษได้เรียนรู้หลักไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง วิชาตัดต่อวีดีโอ ได้เรียนรู้การทำคลิปวีดีโอเพื่อใช้ในสื่อสารธรรมะ เผยแพร่องค์ความรู้แพทย์วิถีธรรม เพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์


กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

รายงาน ห้องเรียน วิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 12

วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 20:28 น. – 21:46 น.บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้ มีนักศึกษา เข้าร่วมชั้นเรียนประมาณ 43 ท่าน ด้วยความเบิกบานใจ การทำกสิกรรมไร้สารพิษทำให้ชีวิตผาสุก เราปลูกผักกินเอง ทำให้ได้กินอาหารที่สมดุลร้อนเย็นและมีความปลอดภัย ส่งผลให้สุขภาพกาย ใจ แข็งแรง จึงทำความดีได้มาก บันทึกเป็นพลังวิบากดีที่เหนี่ยวนำให้ผู้อื่นทำตาม และยังได้แบ่งปันให้กับพี่น้องตามที่ต่าง ๆ เป็นพลังกุศลให้ผลเป็นความสุข  เช่นเดียวกับที่พี่น้องแพทย์วิถีธรรม ได้แบ่งปันสูตรน้ำพริก ทำคลิปวีดีอาจาย์หมอเขียวเพื่อเผยแพร่ สื่อสาร เป็นการเชื่อมโยงร้อยจิตวิญญาณ ให้คนทั่วไปได้ลด ละ เลิก การกินเนื้อสัตว์ ด้วยน้ำพริกพลิกโลก [รายละเอียดเพิ่มเติม]

ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 16


วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30-17.30 น. บรรยากาศห้องเรียน นักศึกษาชวนกันทำการบ้าน เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเบิกบาน วันนี้มีนักศึกษาสนใจร่วมทำการบ้านทั้งหมด 18 ท่าน และมีนักศึกษาสนใจนำการบ้านของตัวท่านเองมาบำเพ็ญคุรุบ่าวสุขแสงพุทธ ได้ร่วมสังเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ว่าคนเราทุกข์เพราะคิดผิด ถ้าคิดถูกจะไม่ทุกข์ เพราะสะสมวิปลาสมา ทุกข์มันอยู่ที่ว่าเรายึดอะไร เราอยากได้ตามที่เรามีอุปาทานไว้ ทำให้ไม่เห็นความจริงตามความเป็นจริง ทำให้ไม่มีปัญญาในการประมาณที่พอเหมาะ ถ้าเราล้างอุปาทานได้ ล้างตัณหาได้ เราจะเห็นพลังกุศล อกุศล จะเกิดฌานปัญญา จะไม่มีความหวั่นไหว จะได้มุมมองหลายแง่มุมในการแก้ทุกข์ แก้ปัญหา [รายละเอียดเพิ่มเติม]

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 22

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.15 – 21.15 น. ประเด็นเด่นจากรายการ เมื่อเพื่อนทุกข์ใจในวิบากของตนเอง หมู่มิตรดีร่วมกันส่งกำลังใจอย่างล้นหลาม เพื่อให้เพื่อนผ่านช่วงเวลาของความทุกข์ใจ ไปได้ด้วยดี และสามารถยกระดับจิตตนเองขึ้นมา ให้ได้พบปัญญาอันแท้จริงของความสุขที่แท้จริง ความกังวล ความกลัว สร้างความทุกข์เหนี่ยวนำทั้งตนเองและผู้อื่นระดับจิตวิญญาณ เมื่อเราตระหนักถึงโทษของกิเลสนี้ โดยการตั้งจิตใหม่ พากเพียรยอมรับและเข้าใจความจริงของโลกด้วยปัญญา พลังงานนี้จะสามารถลดทุกข์ ลดความกังวล ความกลัว ให้กับทุกชีวิตทันที ท่ามกลางความวุ่นวานในสถานการณ์ปัจจุบัน พวกเราหมู่มิตรดีล้วนโชคดีที่ยังสามารถมีความผาสุก ใจไร้ทุกข์ได้ เพราะได้อยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี  [รายละเอียดเพิ่มเติม]

รายการ ทบทวนธรรม นำชีวิตจิตผาสุก ครั้งที่ 127

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 – 21.44 น. วันนี้พี่น้องจิตอาสาเข้ามาทบทวนธรรม 29 ท่าน เรื่องราวที่สนทนากันมีดังนี้ แชร์สภาวะอปริหานิยธรรมประวัติศาสตร์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม, ได้อะไรนากการฟังธรรมจากอาจารย์หมอเขียวในรายการธรรมะพาพ้นทุกข์เมื่อเช้านี้, ทบทวนอาฆาตวัตถุสูตร (พตฎ 24-79) และอาฆาตปฏิวินยสูตร (พตฎ 24-79) การอปริหานิยธรรมเมื่อวานเป็นที่ประทับใจของพี่น้องหลาย ๆ ท่าน ขณะที่การฟังธรรมะในช่วงเช้าทำให้เราเข้าใจ “อาฆาต” เกิดจากคนอื่นมาทำไม่ดีกับเรา กับคนที่เรารัก และทำดีกับคนที่เราไม่ชอบ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เมื่อพี่น้องได้ฟังก็ทำให้คลายจากทุกข์ คุณเสาวนีย์ และคุณใจแสงธรรม มีสภาวะคล้ายกัน คุณใจแสงธรรมบอกว่า บางทีเป็นตัวกดข่ม การแสดงออกไม่ได้มาจากเราใจ การฆ่ากิเลสต้องใช้หมู่มิตรดีในการค้นหา ว่าทำไมให้อภัยไม่ได้ เพราะยังมีตัวจะเอา “จะเอาคำขอบคุณ” [รายละเอียดเพิ่มเติม]

การเรียนวิชา กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาพื้นฐาน ครั้งที่ 10 : เรื่อง ระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 – 22.00 น. มีนักศึกษาเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ทั่วโลกมากกว่า 40 ท่าน ดำเนินการสอน โดย แพทย์หญิงกานดา ศักดิ์ศรชัย เรื่อง ระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน (Lymphatic and Immune Systems) บรรยากาศในห้องเรียนออนไลน์ที่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน จังหวัดมุกดาหาร และ สถาบันวิชชาราม มาเข้าเรียนกันเป็นปกติตามนัดหมายมีความเป็นกันเอง สบาย ๆ ไม่เคร่งเครียด ผู้สอนมีความชำนาญในการอธิบายและสอนเนื้อหาสาระได้กระชับ ฟังแล้วเข้าใจง่าย มีตารางสรุปเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สรุปเนื้อหาของวันนี้ คือ เรียนรู้ระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน หน้าที่ของอวัยวะที่สำคัญในระบบ และความเชื่อมโยงกับศาสตร์แพทย์วิถีธรรมเรียนรู้กับหมู่มิตรดีด้วยความผาสุก ร่วมทำบททดสอบอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่น ว่าจะได้คะแนนเท่าไร เพียงได้คะแนนความพ้นทุกข์เต็มที่ ยินดี พอใจ ไร้กังวล [รายละเอียดเพิ่มเติม]

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 20

English for Communication วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.10 น.
เนื้อหาที่เรียน : present powerpoint วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 36 ท่าน คุรุเบญจวรรณ ภูมิแสน กล่าวเจริญธรรมสำนึกดี และแนะนำกลุ่มที่จะpresentation คือกลุ่มภูผาฟ้าน้ำ นำเสนอให้หัวข้อ Past Tense Verbs ถ้าเราอยากพัฒนาภาษาของเรา ต้องรู้ไวยกรณ์ให้เยอะ ๆ การออกเสียงจะต้องดี และคำศัพท์ต้องรู้เยอะ ต้องรู้สำนวนอะไรอีกมากมาย ต้องมีองค์ประกอบทั้ง 4 นอกเหนือจากทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน มีอยู่ 2 ทางเที่เราจะเก่งได้ 1.ต้องฝึกบ่อย ๆ 2. ฝึกถูกวิธี ใช้ความพยายามในการดูบทเรียนซ้ำบ่อย ๆ หรืออะไรก็ที่เป็นภาษาอังกฤษที่เราชอบก่อน แล้วขยายไปในสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมและอันที่เราไม่ชอบ [รายละเอียดเพิ่มเติม]

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 30

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00-15.30 น. วันนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ทั้งหมด 49 ท่าน บรรยากาศในห้องเรียนเต็มไปความเบิกบาน ดร. วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (คุรุพุทธพรฟ้า) รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการและได้ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ การให้คะแนน วิชา อริยสัจ 4 วันนี้มีนักศึกษานำเสนอการบ้าน เพื่อบำเพ็ญทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้คุณก้าน ไตรยสุทธิ์ เรื่อง เดาใจคนอื่น คุณกิรณา สุขสุดกุลธน เรื่อง อยากช่วย คุณนาลี วิไลสัก เรื่อง เขาดูเราถูก คุณณัฐพร คงประเสริฐ เรื่อง ให้เวลาน้อยจัง คุณพลัฎฐ์ รัตนวชิรินทร์ เรื่อง ทะเลาะกับแม่บ้าน ที่จะไปซื้อสมุนไพรเข้าบ้านทั้งที่ควรกักตัว [รายละเอียดเพิ่มเติม]

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 18

วันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:30 – 21:00 น. การทำคลิปเสียงเพชรจากใจเพชร การบันทึกหน้าจอด้วยโปรแกรม OBS Studio Screen Recording และการทำคลิปประชาสัมพันธ์ห้องไลน์ สายด่วนแพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤต COVID-19  วันนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจ เข้ามาร่วมเรียนรู้ทั้งสิ้น 18 ท่าน ในช่วงท้ายของชั่วโมงเรียนนักศึกษาและคุรุได้ร่วมปรึกษาหารือในเรื่องเรื่องเทคนิค กระบวนการ แนวคิด มุมมองของแต่ละคนในการจำทำคลิปที่จะนำเสนอให้ผู้ที่กำลังประสบปัญหากับโรค COVID-19 ให้สามารถรับรู้ข้อมูลในเรื่องการแพทย์วิถีธรรม เพื่อให้สามารถนำไปใช้ดูแลตนเองและผู้อื่นได้ ซึ่งนักศึกษาแต่ละท่านก็ได้นำเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย เข้มข้น ผ่านไปจนถึงเวลาสามทุ่ม จึงถึงเวลาที่ต้องเลิกชั้นเรียน แต่ทุกคนก็ยังสามารถนำเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ทางไลน์กลุ่มวิชาตัดต่อวิดีโอต่อไปได้อีกด้วย [รายละเอียดเพิ่มเติม]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *